Aktuality z farnosti

„Řeč P. Norberta na rozloučenou“

Milí strahovští farníci,

k prvnímu červenci byl ustanoven jako administrátor naší farnosti P. Mikuláš Selvek, O.Praem. P. Mikuláš nastupuje v klášteře jako novicmistr, a proto po dohodě s panem opatem zároveň převezme i strahovskou farnost. Mně i nadále zůstávají farnosti Rudná a Tachlovice spolu s funkcí provizora kanonie.

Je to pro mě příležitost, abych Vám všem poděkoval, především za společenství a Vaše modlitby i pomocnou ruku. Rád bych poděkoval kaplanovi P. Gorazdovi, P. Ambrožovi, který v době koronaviru výborně plnil funkci koordinátora duchovních aktivit kláštera i farnosti, farní radě, sakristiánovi bratru Damiánovi, regenschorimu Vladimíru Roubalovi, lektorům, akolytům, ostiářům, ministrantům i zpěvákům.

Strahovskou farnost chápu jako specifickou, a to více personální než lokální. Přicházíte ze všech možných míst a vytváříte živé společenství okolo našeho opatství, což má své klady a někdy i těžkosti. Jsem proto rád, že proběhlo 1. sv. přijímání, rozeběhlo se vyučování náboženství, jsou biblické hodiny, schází se modlitební společenství, probíhá katechumenát a také mládež se začala scházet. Spolu jsme podnikli farní výlet a obnovili farního silvestra.

To, co cítím jako nedokončeno, je, jak dále s farní charitou, kdy Ing. Žák, přestože rezignoval, i nadále dotáhl její aktivity, také díky jemu. Nově by se měla doplnit farní rada, či zvolit nová. To už bude na otci Mikulášovi.

Co se týká vnějších věcí, které ovšem také patří k životu farnosti, pak jsme se spolu s klášterem podíleli finančně na rekonstrukci ozvučení baziliky a zároveň na nových zdrojích osvětlení, kterém budou úspornější a kvalita se snad také projeví. Také v rámci farnosti bude probíhat sbírka na doplnění zvonů v bazilice, kde se chceme vrátit ke stavu před světovými válkami minulého století.

Velkou výzvou pro klášter i farnost bude Jubileum 900 let od vzniku premonstrátského řádu, které bude u nás zahájeno první nedělí adventní letošního roku. Mají být požehnány nové zvony a ostatky svatého Norberta budou vystaveny během celého Jubilea pro poutníky z celé premonstrátské světové rodiny, ale také pro naše poutníky, neboť je patronem i naší vlasti. Po tomto Jubileu si připomeneme (2023) – výročí 880 let od příchodu premonstrátů na Strahov. V roce 2024 by měla na Strahově proběhnout Generální kapitula celého řádu. Vidíte, že je toho před námi poměrně dost, a já si myslím, že i tyto programy mohou počítat se zapojením farnosti a zpětně, že farnost může i nadále počítat s podporou kláštera a našeho řeholního společenství.

Vyprošuji svému nástupci a každému z Vás hojnost Božího požehnání. Ať kráčíme po Božích cestách jako náš zakladatel Svatý Norbert – HLASATEL POKOJE.

V úctě Váš P. Norbert