Noc kostelů 2019 – pátek 24.5.

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Srdečně vás zveme na první Noc kostelů v naší bazilice, kde jsme pro vás připravili následující bohatý program:

18:00 – 19:00 Mše svatá

19:00 – 19:45 Zahájení a vystoupení chrámového sboru strahovské baziliky

19:45 – 20:30 Komentovaná prohlídka baziliky

20:30 – 21:00 Sborový zpěv – soubor Amici Musicae Antiquae (dirigent Jaroslav Orel ml.)

H. Finck – Veni creator spiritus
C. Monteverdi – Adoramus Te
C. G. da Venosa – Ave, dulcissima
G. P. da Palestrina – Tu es Petrus
G. P. da Palestrina – Missa papae Marcelli – Gloria
O. Lasso – Iubilate Deo

21:00 – 21:30 Komentovaná prohlídka strahovských varhan

21:30 – 22:00 Vystoupení strahovské scholy (Strahovská schola – zpěv, Vladimír Roubal – varhanní doprovod)

Rorate coeli desuper
Laetabundus
Attende Domine
Victimae paschali laudes
Veni Creator Spiritus
Vesel se, nebes, Královno (Svatoroční muzika)

22:00 – 22:30 Boží slovo s varhanní hudbou a zakončení

Květná neděle 2019

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie

Pletení pomlázek 2019

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie

Velikonoční přání

Posted Posted in Aktuality z farnosti

O velikonoční vigilii bude jáhen ve starobylém chvalozpěvu Exultet mimo jiné zpívat: „Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou krví. Ó, šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“ Jsou to velmi odvážná, ba riskantní slova starověkého církevního spisovatele (podle jedné z legend dokonce sv. Augustina). Jinak řečeno: nebýt Adamova hříchu, Vykupitel by (zřejmě) na naši zemi vůbec nepřišel. Věčné Otcovo Slovo by zůstalo u Otce.

Všichni dobře víme (a alespoň občas na vlastní kůži cítíme), jaké jsou následky Adamovy viny, jíž jsme nechtěnými dědici – jakoby nikdy nekončící řetězec hříchu, bolest, rozdělení, nemoc a nakonec smrt. Jsme tváří v tvář tomu všemu ochotni prohlásit tuto Adamovu vinu za skutečně šťastnou? Nebo (opět jinak řečeno): stojí nám Ježíš za to všechno?

Jestliže ne, jsme snad lidmi zbožnými, nábožensky založenými. Ale to je tak všechno. A to je málo.

Jestliže ano, pak jsme skutečnými křesťany, tedy lidmi bytostně patřícími Kristu. V jeho utrpení, ale i v jeho slávě.

Požehnané Velikonoce Vám přeje Váš P. Hugo, O. Praem., farář