Velikonoční přání

Posted Posted in Aktuality z farnosti

O velikonoční vigilii bude jáhen ve starobylém chvalozpěvu Exultet mimo jiné zpívat: „Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou krví. Ó, šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“ Jsou to velmi odvážná, ba riskantní slova starověkého církevního spisovatele (podle jedné z legend dokonce sv. Augustina). Jinak řečeno: nebýt Adamova hříchu, Vykupitel by (zřejmě) na naši zemi vůbec nepřišel. Věčné Otcovo Slovo by zůstalo u Otce.

Všichni dobře víme (a alespoň občas na vlastní kůži cítíme), jaké jsou následky Adamovy viny, jíž jsme nechtěnými dědici – jakoby nikdy nekončící řetězec hříchu, bolest, rozdělení, nemoc a nakonec smrt. Jsme tváří v tvář tomu všemu ochotni prohlásit tuto Adamovu vinu za skutečně šťastnou? Nebo (opět jinak řečeno): stojí nám Ježíš za to všechno?

Jestliže ne, jsme snad lidmi zbožnými, nábožensky založenými. Ale to je tak všechno. A to je málo.

Jestliže ano, pak jsme skutečnými křesťany, tedy lidmi bytostně patřícími Kristu. V jeho utrpení, ale i v jeho slávě.

Požehnané Velikonoce Vám přeje Váš P. Hugo, O. Praem., farář

Změna času bohoslužeb u kapucínů

Posted Posted in Aktuality z farnosti

S účinností od 1. března se mění čas začátku bohoslužeb v klášterním kostele Panny Marie Andělské bratří kapucínů na Hradčanech tak, že z dosud obvyklých 18 hodin se začátky večerních bohoslužeb v pondělí – pátek posouvají již na 17. hodinu.

Vzhledem k tomu, že v okolních kostelech začínají večerní mše sv. v týdnu vetšinou od 18 hodin, mají tak věřící pestřejší možnost volby mše svaté.

Udílení služby akolytátu

Posted Posted in Aktuality z farnosti

První neděli adventní, která letošní rok připadá na 3. prosince 2017, bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie sloužit ranní mši svatou v 10.00 hodin biskup Karel Herbst SDB. Při bohoslužbě proběhne udělení služby třem akolytům. Behěm mše celebrující také požehná adventní věnec.

Slovo akolyta pochází z řeckého akolouthos, tedy „druh na cestě“ nebo „ten, který následuje“, v širším smyslu pak ten, „kdo slouží“, latinsky acoluthus. Služba akolyty má kořeny ve Starém zákoně, kde proroci Samuel a Elíša pomáhají Elímu, levitskému knězi.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (lidově dušičky)

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Vzpomínka na všechny zemřelé je zvláštní den, kdy nejde o obdarování nás samých, ale těch, které si připomínáme. Je to den milosrdenství! Den, v němž máme napodobit Boží milosrdenství a někomu otevřít nebe, ovšem bez odměny nezůstaneme ani my, protože platí „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie vzpomeneme na všechny věrné zemřelé při pontifikální mši svaté, při níž zazní Requiem W. A. Mozarta, ve čtvrtek 2. listopadu v 18.00 hodin.

Společenský večer farnosti Strahov 2017

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Jste srdečně zváni na společenské setkání strahovské farnosti, kterým se rozloučíme s církevním rokem. Společenský večer se uskuteční v kapucínském refektáři na Hradčanech v pátek 1. prosince 2017. Přijďte si zatancovat nebo jen posedět u dobrého jídla i pití. Začátek je ve 20.00 hodin. Vstupenky jsou k dispozici v sakristii u jáhna Zikmunda. Můžete se těšit na občerstvení, pivo a víno, vše v ceně vstupenky.

Výročí a jubilea

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., si v pátek 29. září – na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela – připomene při mši svaté v 10 hodin padesát let kněžství a třicáté výročí zvolení strahovským opatem.

Narodil se 17.7.1943 v Jihlavě, na kněze byl vysvěcen 25.6.1967 a 11.2.1970 vstoupil do premonstrátského řádu. V duchovní správě působil v  letech 1972 – 1977 v Dubňanech na Hodonínsku a v období 1977 – 1990 v Osové Bitýšce na Vysočině.

Opatem strahovským byl zvolen tajně 29.9.1987 při volební kapitule v kostele v Rožné nad Pernštejnem.

Za komunistické totality se účastnil boje proti komunismu.

Po roce 1989 obnovil řeholní život v pražském Strahovském klášteře.

V roce 2006 mu byl prezidentem republiky Václavem Klausem propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Je hlavou Českomoravské cirkárie premonstrátského řádu.

K jubileu i výročí blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!