Výročí a jubilea

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., si v pátek 29. září – na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela – připomene při mši svaté v 10 hodin padesát let kněžství a třicáté výročí zvolení strahovským opatem.

Narodil se 17.7.1943 v Jihlavě, na kněze byl vysvěcen 25.6.1967 a 11.2.1970 vstoupil do premonstrátského řádu. V duchovní správě působil v  letech 1972 – 1977 v Dubňanech na Hodonínsku a v období 1977 – 1990 v Osové Bitýšce na Vysočině.

Opatem strahovským byl zvolen tajně 29.9.1987 při volební kapitule v kostele v Rožné nad Pernštejnem.

Za komunistické totality se účastnil boje proti komunismu.

Po roce 1989 obnovil řeholní život v pražském Strahovském klášteře.

V roce 2006 mu byl prezidentem republiky Václavem Klausem propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Je hlavou Českomoravské cirkárie premonstrátského řádu.

K jubileu i výročí blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!

Rozloučení s bratrem Josefem

Posted Posted in Aktuality z farnosti

V neděli 3. září zemřel ve spánku ve své cele bratr Josef Alojz Gabarík, kvardián (představený) Kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech. Dlouhá léta podporoval Strahovskou farnost při pořádání různých farních akcí v prostorách kapucínského kláštera – Fotbal u kapucínů, Pletení pomlázek, Memoriál Vojty Orla, Farní silvestr …

Poslední rozloučení s ním se koná v pondělí 11. září ve 12 hodin v klášterním kostele Panny Marie Andělské. Více zde.

R.I.P.

Memoriál Vojty Orla

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Již počtvrté se koná v zahradách Kapucínského kláštera na Hradčanech Memoriál Vojty Orla, a to v neděli 24. září.

Začátek akce je letos ve 14:30 hodin, vstup je jako vždy z Kapucínské ulice, pohoštění a ceny zajistí pan farář Hugo.

Těšíme se na příjemné odpoledne plné zábavy a sportovního nadšení. Všichni jste srdečně zváni, na věku nezáleží!

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v úterý 15. srpna 2017 od 18.00, bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově sloužit pontifikální mši svatou emeritní pomocný biskup pražský Karel Herbst SDB. Při mši svaté zazní Gruber, J.: Zweite Sonntagmesse v podání strahovského sboru a orchestru, řídí regenschori Vladimír Roubal.

 

Výročí u kapucínů

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Ve středu 7. června je výroční den posvěcení kostela Narození Páně v LoretěV den výročí bude v 18 hodin v kostele sloužena slavná mše svatá.

K vysvěcení došlo 7. 6. 1737, ale práce v interiéru pokračovaly až dokonce r. 1738.  Staviteli byli významní architekti z rodu Dientzenhoferů. Starší Kryštof započal dvoufázovou přestavbu kostela a navrhl západní průčelí celého komplexu, které po jeho smrti r. 1722 dokončil s drobnými úpravami jeho syn Kilián Ignác (je také autorem řešení terasy s balustrádami před průčelím). Kryštofův nevlastní syn J. J. Aichbauer dokončil r. 1735 závěrečnou přestavbu kostela, kterou financovala (stejně jako většinu vnitřního vybavení) Marie Markéta hraběnka Waldsteinová, roz. Czernínová z Chudenic.

V pátek 16. června je výroční den posvěcení klášterního kostela Panny Marie Královny andělůV den výročí bude v 18 hodin v kostele sloužena slavná mše svatá.

Kostel byl vybudován v letech 1600–1602 a vysvěcen 16.6.1602.  Jeho stavbu osobně řídil sv. Vavřinec z Brindisi, jenž stál v čele prvních dvanácti řeholníků, když v r. 1599 dorazili z Itálie do Prahy. Hlavní oltář, vztyčen roku 1735, ve svém středu nese obraz Zjevení sv. Františka Serafínského, který roku 1602 namaloval italský malíř, kapucín Paolo Piazza, žák Palma il Giovanne. Oltář Panny Marie Rottenburské byl pořízen v letech 1680–90. Ve středové nice je gotická socha milostné Madony, která je v kostele uctívána téměř od jeho založení. Koule ve vnějším zdivu kostela jsou upomínkou na pohnutou historii stavby v letech 1741–42 a 1757, kdy byl klášter silně poškozen při obléhání Prahy. Kostel je znám i díky unikátnímu souboru barokního Betléma, sestávajícího ze zhruba 45 plastik v životní velikosti.

 

 

Výročí a jubilea

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., oslaví v neděli 25. června padesáté výročí svého kněžského svěcení.

Narodil se 17.7.1943 v Jihlavě, na kněze byl vysvěcen 25.6.1967 a 11.2.1970 vstoupil do premonstrátského řádu. V duchovní správě působil v  letech 1972 – 1977 v Dubňanech na Hodonínsku a v období 1977 – 1990 v Osové Bitýšce na Vysočině.

Opatem strahovským byl zvolen tajně 29.9.1987 při volební kapitule v kostele v Rožné nad Pernštejnem.

Za komunistické totality se účastnil boje proti komunismu.

Po roce 1989 obnovil řeholní život v pražském Strahovském klášteře.

V roce 2006 mu byl prezidentem republiky Václavem Klausem propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Předsedá Konferenci vyšších představených mužských řeholí v ČR a je hlavou Českomoravské cirkárie premonstrátského řádu.

Oslavenci k jubileu blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!

 

Kněžské svěcení bratrů Cyrila a Hyacinta

Posted Posted in Aktuality z farnosti

V neděli 25. června při dopolední mši svaté v 10 hodin přijmou ve strahovské bazilice bratři Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem. a Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. kněžské svěcení z rukou Otce biskupa Františka Václava Lobkowicze, O.Praem.. Primiční mši svatou budou oba novokněží sloužit ve strahovské bazilice tentýž den večer v 18 hodin a po jejím skončení budou udělovat novokněžská požehnání.

(Bratr Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. složí v sobotu 17. června do rukou strahovského opata Michaela Josefa Pojezdného, O.Praem. při večerní mši sv. v 18 hodin slavné sliby a v neděli 18. června jej při dopolední mši svaté v 10 hodin vysvětí ve strahovské bazilice Otec biskup František Radkovský na jáhna.)

Udílení svátosti biřmování

Posted Posted in Aktuality z farnosti

V neděli 11. června – v den Slavnosti Nejsvětější Trojice – při dopolední mši sv. v 10 hodin ve strahovské bazilice udělí opat strahovský Michael Josef Pojezdný, O. Praem. pěti mladým farníkům svátost biřmování.

Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby zváni do strahovské Saly terreny na společné setkání spojené s pohoštěním.

 

 

Výročí a jubilea

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem oslaví v úterý 23. května čtyřicáté výročí kněžského svěcení. 

Do Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově vstoupil roku 1970, na kněze byl vysvěcen v Krakově roku 1977. V letech 1989 – 2006 působil jako rektor strahovské baziliky, šestnáct let byl strahovským farářem  (1991 – 2006). Roku 1988 získal titul doktora práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následovalo studium kanonického práva na papežské Univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu. V roce 2002 získal titul docenta a roku 2008 byl jmenován profesorem.

V letech 1995 – 1998 jako externí učitel přednášel právo na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 1996 přednáší kanonické právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2002 kanonické právo, konfesní právo a teorii a filosofii práva na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1996 byl jmenován církevním soudcem a od roku 2009  předsedá Metropolitnímu církevnímu soudu Arcidiecéze pražské.

Oslavenci k jubileu blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!

 

Přání k Velikonocům

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Nad křeslem pro celebranta v presbytáři naší basiliky je socha zmrtvýchvstalého Krista, který šlape na ďábla a na kostlivce. To nám připomíná, že Ježíš zvítězil nad hříchem, který je představován ďáblem. I nad smrtí, která konec konců není ničím jiným než důsledkem hříchu. Jeho zmrtvýchvstání je zárukou i našeho vzkříšení, Jeho vítězství je současně i naším vítězstvím.  V radosti nad tím prožijme letošní Velikonoce.

 

Hugo, O. Praem., farář