Ohlášky 5. 6. 2022

  • Dnes prožíváme slavnost Seslání Ducha Svatého – poslední den velikonoční doby. Zítra, v pondělí máme v našem řádu slavnost Sv. Norberta, našeho Otce a zakladatele našeho řádu. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze. V sobotu bude památka sv. Barnabáše, apoštola a příští neděli máme Slavnost Nejsvětější Trojice.
  • Dnes po této mši svaté jsou biřmovanci, kmotři, příbuzní, ostatní farníci i komunita bratří zváni na farní pohoštění do Salatereny. (Letní refektář???dle počasí)

Při dnešní večerní mši svaté zazní Teresienmesse od Jozefa Haydna – zpívá náš chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala.

  • Zítra na slavnost sv. Norberta bude mše svatá v 10.00 s řeholniky a řeholnicemi, kterou bude celebrovat pan opat Daniel. Odpoledne od 14.30 do 16.45 bude adorace v kapli sv. Norberta, v 17.00 slavnostní nešpory a v 18.00 bude mše svatá, při které zazní Mariazellmesse od J. Haydna. Bude také ranní mše svatá v 7:15 jako obvykle.
  • Adorace bude také v úterý 7.6. a středu 8.6. od 14.30 do 16.45 v kapli sv. Norberta. Bude otevřený boční vchod do kaple. Jste zváni k modlitbě a ztišení.
  • Připomínáme, že v pátek 10.6. proběhne Noc kostelů i v naší bazilice od 18.00 do 22.00. Program je ve vývěskách a také si vzadu můžete vzít informační časopis o Noci kostelů v Praze i náš program. Kdo by se chtěl nějak zapojit a pomoct, ať se hlásí u pana Tomáše Vance, našeho kostelníka. Děkujeme předem za ochotu a pomoc!
  • Už dopředu upozorňujeme, že ve dnech 15. – 17. června bude bazilika uzavřená kvůli plynování proti aktivnímu červotoči. Nebudou bohoslužby v bazilice, ale v konventní kapli nebo v kapitulní síni. To bude ještě upřesněno. Děkujeme a prosíme, abyste to vzali na vědomí.