Velikonoční přání

O velikonoční vigilii bude jáhen ve starobylém chvalozpěvu Exultet mimo jiné zpívat: „Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou krví. Ó, šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“ Jsou to velmi odvážná, ba riskantní slova starověkého církevního spisovatele (podle jedné z legend dokonce sv. Augustina). Jinak řečeno: nebýt Adamova hříchu, Vykupitel by (zřejmě) na naši zemi vůbec nepřišel. Věčné Otcovo Slovo by zůstalo u Otce.

Všichni dobře víme (a alespoň občas na vlastní kůži cítíme), jaké jsou následky Adamovy viny, jíž jsme nechtěnými dědici – jakoby nikdy nekončící řetězec hříchu, bolest, rozdělení, nemoc a nakonec smrt. Jsme tváří v tvář tomu všemu ochotni prohlásit tuto Adamovu vinu za skutečně šťastnou? Nebo (opět jinak řečeno): stojí nám Ježíš za to všechno?

Jestliže ne, jsme snad lidmi zbožnými, nábožensky založenými. Ale to je tak všechno. A to je málo.

Jestliže ano, pak jsme skutečnými křesťany, tedy lidmi bytostně patřícími Kristu. V jeho utrpení, ale i v jeho slávě.

Požehnané Velikonoce Vám přeje Váš P. Hugo, O. Praem., farář

Změna času bohoslužeb u kapucínů

S účinností od 1. března se mění čas začátku bohoslužeb v klášterním kostele Panny Marie Andělské bratří kapucínů na Hradčanech tak, že z dosud obvyklých 18 hodin se začátky večerních bohoslužeb v pondělí – pátek posouvají již na 17. hodinu.

Vzhledem k tomu, že v okolních kostelech začínají večerní mše sv. v týdnu vetšinou od 18 hodin, mají tak věřící pestřejší možnost volby mše svaté.

Výročí a jubilea

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., si v pátek 29. září – na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela – připomene při mši svaté v 10 hodin padesát let kněžství a třicáté výročí zvolení strahovským opatem.

Narodil se 17.7.1943 v Jihlavě, na kněze byl vysvěcen 25.6.1967 a 11.2.1970 vstoupil do premonstrátského řádu. V duchovní správě působil v  letech 1972 – 1977 v Dubňanech na Hodonínsku a v období 1977 – 1990 v Osové Bitýšce na Vysočině.

Opatem strahovským byl zvolen tajně 29.9.1987 při volební kapitule v kostele v Rožné nad Pernštejnem.

Za komunistické totality se účastnil boje proti komunismu.

Po roce 1989 obnovil řeholní život v pražském Strahovském klášteře.

V roce 2006 mu byl prezidentem republiky Václavem Klausem propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Je hlavou Českomoravské cirkárie premonstrátského řádu.

K jubileu i výročí blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!