Pomoc farnosti

Milí přátelé,

Strahovská bazilika i strahovský klášter jsou místem na území Prahy 1, kde je příjemné pobývat, a cítit se dobře. Hlavními zdroji výnosů jsou dotace z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, granty, pronájmy, sponzorské dary a sbírky.

Podpořit nás můžete:

  • modlitbou;
  • dobrovolnickou prací: věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce podle potřeb naší farnosti. Případně pomocí na akcích farnosti zveřejňovaných na těchto webových stránkách;
  • finančním darem na bankovní účet číslo: 27-1584070217/0100
  • odkazem ze závěti: dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části naši farnosti;
  • zprostředkováním finančního nebo věcného daru od firmy, kde pracujete nebo kde někoho znáte.

Děkujeme za jakoukoli podporu!

P. Mikuláš Selvek, O. Præm., administrátor farnosti – e-mail: knez@farnoststrahov.cz

Jednorázový finanční dar je možno zaslat:

  • na adresu: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 – Hradčany;
  • na bankovní účet číslo: 27-1584070217/0100 (Komerční banka, a. s.)

PomocPotvrzení o daru:
Potvrzení o daru vydáváme na požádání na začátku následujícího roku anebo v případě příjmu hotovosti ihned. O potvrzení si můžete i zažádat na uvedených kontaktech. U větších darů uzavíráme darovací smlouvu.

Poznámka:
Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.
Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.