Nová Pastorační rada farnosti Strahov

Milí farníci,

v neděli 7. dubna 2024 proběhla v naší farnosti volba do pastorační rady po dopolední i večerní mši svaté. Na volbu dohlíželi členové volební komise Blanka Orlová, Tomáš Vanc a Lukáš Vorel a po otevření schránky sečetli hlasy. Vhozeno bylo 78 platných volebních lístků a zvoleni byli tito členové:

Blanka Orlová

Tomáš Vanc

Eva Smutná

 

K těmto třem zvoleným jsem jmenoval tři:

Lukáše Vorla

Tomáše Vránu

Julii Faberovou

 

Delegovanými členy jsou:

Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap.

Gorazd František Krušina, O. Praem.

Sr. Faustína Andrea Krčmáriková

Zdislava Kopečková – za farníky od kapucínů

 

Členy z funkce jsou:

Mikuláš Selvek, O. Praem., adm. – předseda PR

Gorazd František Krušina, O. Praem., far. Vikář – místopředseda PR

Bonaventura Jiří Štivar, OFM Cap., rektor kostela Panny Marie Andělské

 

 

 

 

Ohlášky 14. 4. 2024

 • Dnes je 3. neděle velikonoční. Příští neděle bude 4. velikonoční – neděle Dobrého pastýře, je to den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
 • Minulý týden byla zvolena pastorační rada farnosti, informace jsou na vývěsce a na webu farnosti.
 • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
 • Velkopáteční sbírka na Svatou zemi činí částku 2320 Kč
 • V sobotu 27. 4. bude poutní výlet vlakem do Nové Paky. Podrobnosti najdete na vývěsce, případně u P. Mikuláše. Hlaste se přímo u něj nejpozději do 22. 4.
 • V sobotu 4. května bude na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Kdo by chtěl jet, hlaste se, prosím, P. Mikulášovi.

Farní poutní výlet do Nové Paky 27. 4. 2024

POUTNÍ VÝLET VLAKEM DO NOVÉ PAKY

SOBOTA 27. DUBNA 2024

ODJEZD VLAKU Z HL. NÁDRAŽÍ V 7:09 (R 943 HRADEČAN) DO NOVÉ PAKY – MĚSTA (JÍZDENKY SI ZAJIŠŤUJE KAŽDÝ SÁM.)

PROGRAM:

 • NÁVŠTĚVA POUTNÍHO KLÁŠTERNÍHO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (PROHLÍDKA A MŠE SVATÁ)
 • NÁVŠTĚVA MUZEA – SUCHARDŮV DŮM A KLENOTNICE  (VSTUPNÉ 80 KČ, STUDENTI A SENIOŘI NAD 65 LET 60 KČ)
 • OBĚD (CCA 250 KČ) – JEŽKŮV STATEK (MOŽNOST PLATIT KARTOU)
 • NÁVŠTĚVA DŘEVĚNÉHO KOSTELÍKA (DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ)
 • NÁVŠTĚVA FARNÍHO KOSTELA SV. MIKULÁŠE
 • ODJEZD DOMŮ (15:34, PŘÍPADNĚ 17:34)

HLASTE SE P. MIKULÁŠOVI NEJPOZDĚJI DO 22. 4. 2024 (MOB. 775348346, mikulas.selvek@seznam.cz)

Ohlášky 7. 4. 2024

 • Dnes je 2. neděle velikonoční, svátek Božího milosrdenství. Zítra je slavnost Zvěstování Páně. Ve čtvrtek máme památku sv. Stanislava, biskupa a mučedníka a v sobotu nezávaznou památku sv. Martina I, papeže a mučedníka. Příští neděle bude 3. velikonoční.
 • (jen dopoledne!) Po této mši svaté vás zveme do klášterní sally terreny na farní kafe.
 • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
 • V sobotu 27. 4. 2024 se uskuteční farní poutní výlet do Nové Paky. Odjezd vlaku z hl. nádraží 7:09 směr Hradec Králové přes Chlumec nad Cidlinou. Jízdenky si zajišťuje každý sám. Program: Návštěva a prohlídka poutního klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, návštěva muzea, klenotnice, Suchardova domu a dřevěného kostelíka…Oběd v místní restauraci (cca 220 Kč). Hlaste se P. Mikulášovi nejpozději do 22. 4. 2024.
 • Dnes po obou mších svatých proběhne volba do pastorační rady.

Pravidla volby:

 1. Volit může každý člen farnosti starší 15 let k datu volby. Volba je dobrovolná.
 2. Každý volič může zaškrtnout 1-3 kandidáty.
 3. Lístek, který bude potrhaný, kde budou zaškrtnuti více jak 3 kandidáti – není platný.

Lístek si vezmete od členů komise, kteří stojí uprostřed baziliky a po označení do vhodíte do schránky, kterou má na starosti člen volební komise u kaple Panny Marie Pasovské. Volba je dobrovolná.

Po volbě můžete pokračovat do sally terreny, kde je farní kafe (jen dopoledne)…

Volba pastorační rady 7. 4. 2024

Tuto neděli 7. dubna na svátek Božího milosrdenství proběhne volba do pastorační rady po dopolední i po večerní mši svaté.

Pravidla volby:

1. Volit může každý člen farnosti starší 15 let k datu volby.
2. Každý volič může zaškrtnout 1-3 kandidáty.
3. Lístek, který bude potrhaný, kde budou zaškrtnuti více
jak 3 kandidáti – není platný.

Kandidáti do Pastorační rady Strahovské farnosti:

Boháčová Marie
Český Jiří
Frei Vít
Frýdl Stanislav
Hornofová Ludmila
Novák Ondřej
Orlová Blanka
Smutná Eva
Steinbauer Jan
Vanc Tomáš
Vlach Pavel
Vorel Lukáš
Vorel Stanislav
Vrána Tomáš

Ohlášky 31. 3. 2024

 • Dnes je Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Při večerní mši svaté v 18:00 hod zazní Nelsonmesse od J. Haydna v podání chrámového sboru a orchestru. Řídí regenschori Vladimír Roubal.
  Příští neděle bude velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Bude to zároveň 1. neděle v měsíci dubnu, po dopolední mši svaté se bude konat pravidelné farní kafe, za příznivého počasí už v klášterní salle terreně.
 • Příští týden po obou mších proběhne volba do pastorační rady.
 • Po celý velikonoční oktáv a následně o nedělích, vás srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni. O nedělích jsou nešpory po večerní mši svaté v 19:30 (také na velikonoční pondělí v 19:30), v oktávu od úterý do soboty vždy v 17 hodin.
 • Chceme ze srdce poděkovat všem, kdo jste se jakkoli podíleli na přípravě svátků, velice si vaší pomoci vážíme a přejeme všem krásné a požehnané svátky velikonoční!

Ohlášky – Květná neděle 24. 3. 2024

 • Dnes je Květná neděle – vstupujeme do Svatého týdne. Dnes v 19:30 vás zveme na nešpory jejíchž součástí bude hudebně – obrazová meditace.
 • Velikonoční triduum budeme slavit takto:
 • Zelený čtvrtek – dopoledne je mše missa chrismatis v katedrále, na kterou jste také zváni. V 18:00 bude v naší bazilice mše svatá na Památku Večeře Páně a po ní adorace v Getsemanské zahradě.
 • Velký pátek – 15:00 obřady na Památku Umučení Páně. Po obřadech možnost adorace u Božího hrobu do 20:45 a také možnost svátostí smíření od 16:30 do 18:00.
 • Ve 21:00 jste zváni na křížovou cestu od baziliky na Petřín. Na Velký pátek bude sbírka na Svatou zemi.
 • Bílá sobota – od 10:00 do 20:45 možnost adorace u Božího hrobu (vchod bude přes kapli sv. Norberta)
 • Ve 21:00 začne Velikonoční vigilie
 • Příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční. Dopolední mše svatá v 10:00 bude pontifikální, kterou bude slavit pan opat Daniel a v závěru mše bude žehnání pokrmů, které si přinesete.
 • Při večerní mši svaté v 18:00 zazní Nelsonmesse od J. Haydna v podání chrámového sboru a orchestru
 • Křížová cesta bude také v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení.
 • Volba pastorační rady proběhne na neděli velikonoční 7. dubna po dopolední i večerní mši svaté.
 • Vzadu v bazilice se můžete zapsat na adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Děkujeme! Je tam také farní zpravodaj k rozebrání.
 • Připomínáme možnost svátostí smíření půl hodiny před večerní mši svatou v pondělí až středu. Je možné si domluvit termín i individuálně.

Volba Pastorační rady farnosti

Kandidáti do Pastorační rady farnosti na Strahově:

Boháčová Marie

Český Jiří

Frei Vít

Frýdl Stanislav

Hornofová Ludmila

Novák Ondřej

Orlová Blanka

Smutná Eva

Steinbauer Jan

Vanc Tomáš

Vlach Pavel

Vorel Lukáš

Vorel Stanislav

Vrána Tomáš

Volba pastorační rady proběhne na 2. neděli velikonoční 7. dubna 2024 po dopolední a po večerní mši svaté.

Instrukce k volbě budou včas oznámeny.

Výsledky budou ohlášené následující neděli 14. dubna 2024 v ohláškách na konci bohoslužeb.

Členové Pastorační rady z funkce:

 1. Mikuláš Selvek, administrátor farnosti
 2. Gorazd František Krušina, farní vikář
 3. Bonaventura Jiří Štivar, kapucín, rektor kostela

Delegovaní členové Pastorační rady:

 1. Bonaventura Jiří Štivar (za komunitu kapucínů)
 2. Gorazd František Krušina (za naši komunitu)
 3. Faustína Andrea Krčmáriková (za komunitu sester premonstrátek)
 4. Zdislava Kopečková (za návštěvníky bohoslužeb u kapucínů)

Tito členové se tedy nevolí.