Svátost biřmování 5. 6. 2022

Biřmování jsme slavili v neděli 5.6.2022 o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Po roce duchovní přípravy nastal pro naše biřmovance den, který pro ně učinil Pán a my všichni jsme se s nimi měli možnost radovat z daru Ducha Svatého, který jim byl dán skrze modlitbu a vkládání rukou pana opata Daniela Petra Janáčka, O. Praem. Po mši svaté jsme prožili společné pohoštění v klášterní zahradě. Díky všem, kteří pomohli a zapojili se do organizace této slavnosti.

https://farnoststrahov.cz/foto/birmovani_22/index.html

Ohlášky 27. 11. 2022

 • Dnes je neděle adventní. Ve středu bude svátek sv. Ondřeje, apoštola a v sobotu je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Příští neděle bude 2. adventní.
 • Při této mši svaté zazněly renesanční roráty v provedení Českých madrigalistů. Děkujeme za muziku a zpěvy při zahájení Adventu! Dnes v 19:30 budou nešpory spojené s adventní obrazovou a hudební meditací. Jste srdečně zváni.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách budou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny nebude.
 • V sobotu 3. prosince Vás srdečně zveme na adventní duchovní obnovu s jáhnem Jakubem Žákavcem. Přihlaste se, prosíme, nejpozději do 30. listopadu buď na farních webových stránkách, nebo na přihlášce vzadu v kostele. Podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. Na oběd počítejte s dobrovolným příspěvkem, pro který tam bude připravená pokladnička. Děkujeme.
 • Příští neděli 2. adventní jste dopoledne zváni na farní kávu a rodiče s dětmi jsou zváni na setkání s Mikulášem v sakristii. Při večerní mši svaté v 18:00 zazní G. P. Palestrina: Missa O, magnum mysterium v podání našeho sboru Amici musicae antique.
 • Od 30. listopadu je v našem klášteře výstava o Libuši Šafránkové, kterou připravila Česká televize ve spolupráci s naším klášterem. Bude k shlédnutí do 1. ledna 2023.
 • Sbírka na katolická média činí částku 10 700 Kč. Děkujeme!
 • Poděkování patří vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě Farního Silvestra i vám, kteří jste se účastnili.
 • Vzadu v bazilice si můžete vzít farní zprávy a průvodce adventem.
 • Teď po mši svaté půjdeme do kostela sv. Rocha, kde bude požehnání obnoveného prostoru, který má sloužit také jako infocentrum.

Ohlášky 20. 11. 2022

 • Dnes je 34. neděle liturgického mezidobí, slavnost Ježíše Krista Krále. Zítra oslavíme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý památku sv. Cecílie, panny a mučednice, ve středu bude nezávazná památka sv. Kolumbána, opata, ve čtvrtek bude památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků a v pátek nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděle bude 1. adventní, začne nový církevní rok, cyklus A.
 • Při dnešní večerní mši svaté zazní Missa D dur od Antonína Dvořáka v podání našeho chrámového sboru.
 • 25. ročník Farního silvestra, se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupenky jsou již vyprodané.
 • 26. listopadu bude v katedrále také přijetí nových katechumenů a jejich uvedení do přípravy na křest. Pokud víte o někom, kdo uvažuje o křtu či o cestě víry, prosím upozorněte ho na tuto možnost a dejte mu na nás kontakt. Příprava už začala, lze se ovšem stále připojit.
 • Příští neděli – tedy adventní bude na začátku mše svaté dopoledne žehnání adventních věnců, které si můžete přinést. Při této mši svaté zazní renesanční roráty v provedení Českých madrigalistů.
 • V sobotu 3. prosince Vás srdečně zveme na adventní duchovní obnovu. Přihlaste se, prosíme, nejpozději do 30. listopadu buď na farních webových stránkách, nebo na přihlášce vzadu v kostele. Podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. Na oběd počítejte s dobrovolným příspěvkem, pro který tam bude připravená pokladnička. Děkujeme.

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova na Strahově 3.12.2022

Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu na Strahově, která se uskuteční v sobotu 3.12.2022.

Duchovní obnovu povede jáhen Jakub Žákavec.

Přihlaste se nejpozději do 30.11.2022 prostřednictvím tohoto formuláře

Program duchovní obnovy

9:00Zahájení a 1. zamyšlení (letní refektář kláštera)
po něm bude možnost rozjímání a ztišení. K dispozici bude prostor baziliky, konventní zahrady, ambitů.
Příležitost k svátosti smíření.
10:302. zamyšlení (letní refektář kláštera)
po něm bude možnost rozjímání a ztišení. K dispozici bude prostor baziliky, konventní zahrady, ambitů.
Příležitost k svátosti smíření.
12:00Polední modlitba a oběd
13:30Mše svatá, adorace a svátostné požehnání v bazilice
Přede mší svatou bude ještě příležitost ke svátosti smíření

V letním refektáři bude malé občerstvení a teplé nápoje. Prosíme o příspěvek v podobě slaných i sladkých pochutin. Možnost oběda pro přihlášené.

Přihlaste se nejpozději do 30.11.2022 prostřednictvím tohoto formuláře

Ohlášky 6. 11. 2022

 • Dnes je 32. neděle liturgického mezidobí, den výročí povýšení opatského kostela na baziliku minor. V úterý budeme slavit svátek Všech svatých premonstrátů a řeholních kanovníků. Ve středu následuje svátek Posvěcení lateránské baziliky, hlavního kostela katolické církve. Ve čtvrtek bude památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v pátek památka sv. Martina, biskupa a v sobotu do třetice památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Příští neděle bude 33. v liturgickém mezidobí.
 • (jen při dopolední mši) Po mši svaté vás zveme na farní kafe. Vzhledem k chladnému počasí to bude jako obvykle ve spodní chodbě kláštera.
 • Při dnešní večerní mši svaté zazní v rámci oslavy povýšení našeho kostela na baziliku minor hudba starých renesančních mistrů Tomáše Victorii a Orlanda Lassa v podání sboru Amici musicae antiquae (čti: amící muzicé antikvé :).
 • Dnešní den je možné v naší bazilice získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.
 • Příští neděli bude sbírka na podporu katolických sdělovacích prostředků.
 • Zveme Vás na 25. ročník Farního silvestra, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupné je 300 Kč a zahrnuje večeři formou rautu bez nápojů. Těšit se můžete na příjemný večer s hudbou a bohatou tombolou. Vstupenky si můžete zakoupit či rezervovat u Tomáše Vrány po nedělních dopoledních mších svatých. Vstupenek je omezený počet, proto neváhejte! Informace naleznete rovněž na vývěsce a webu farnosti.
 • 26. listopadu bude v katedrále také přijetí nových katechumenů a jejich uvedení do přípravy na křest. Pokud víte o někom, kdo uvažuje o křtu či o cestě víry, prosím upozorněte ho na tuto možnost a dejte mu na nás kontakt. Příprava už začala, lze se ovšem stále připojit.

Ohlášky 30. 10. 2022

 • Dnes je 31. neděle liturgického mezidobí. Zítra, v pondělí, máme nezávaznou památku sv. Wolfganga, biskupa. V úterý budeme slavit slavnost Všech svatých a ve středu tradičně navazuje Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Ve čtvrtek bude opět nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka a v pátek památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka minulé neděle na misie vynesla 14 800Kč. Děkujeme!
 • Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, svatého přijímání a modlitby na úmysl svatého Otce je třeba navštívit hřbitov a pomodlit se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé. V úterý 1.11. odpoledne a ve středu 2.11. po celý den je možno místo návštěvy hřbitova pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry.
  • Zvlášť chceme pozvat na slavnostní večerní pontifikální mše v úterý a ve středu, bude celebrovat náš pan opat Daniel, v úterý, o slavnosti Všech svatých, při mši svaté zazní gregoriánský chorál a ve středu při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé zazní Requiem od Roberta Führera, po nějakou dobu též působícího jako strahovský regenschori.
  • Příští neděli budeme slavit povýšení našeho opatského kostela na baziliku minor, při večerní mši svaté zazní hudba starých renesančních mistrů Tomáše Victorii a Orlanda Lassa.
  • Nejenom v souvislosti s odpustky chceme připomenout možnost přijetí svátosti smíření zpravidla půl hodiny před každou večerní a nedělní dopolední mší svatou.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci listopadu. V neděli, bude-li tomu počasí přát, se uskuteční farní kafe v sale terreně.
 • Od 1. listopadu najedeme na nový režim vpouštění aut do areálu strahovského nádvoří. Při vjezdu dostanete „parkovací lístek“, který při výjezdu bude třeba zase odevzdat. Prosíme o trpělivost při zavádění nové praxe a respektování pokynů vrátných. Děkujeme.
 • Zveme Vás na 25. ročník Farního silvestra, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 19 hodin v restauraci Na pekle (jde o sobotu před 1. nedělí adventní). Vstupné je 300 Kč a zahrnuje večeři formou rautu bez nápojů. Těšit se můžete na příjemný večer s hudbou a bohatou tombolou. Vstupenky si můžete zakoupit či rezervovat u Tomáše Vrány po této mši svaté a podobně i následující týdny vždy v neděli po dopolední mši svaté. Vstupenek je omezený počet, proto neváhejte! Informace naleznete rovněž na vývěsce a webu farnosti.

Ohlášky 23. 10. 2022

 • Dnes je 30. neděle liturgického mezidobí – misijní neděle.

V pondělí je nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, ve středu je památka sv. Gilberta, opata našeho řádu, v pátek máme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. V sobotu tradiční sobotní památka Panny Marie a příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.

 • Dnešní sbírka je věnovaná na podporu misijní činnosti církve ve světě. Také máme vzpomenout v modlitbě na všechny, kteří slouží evangeliu jako misionáři v různých částech světa.
 • Tento měsíc říjen, je měsícem růžencovým. Růženec se modlíme před každou večerní mší svatou mimo neděli. Prosíme, přicházejte, pokud možno včas a zapojujte se také aktivně do předříkávání této modlitby. Děkujeme.
 • Připomínáme možnost svátostí smíření vždy půl hodiny před večerní mši svatou a v neděli i před dopolední. Blíží se listopadové svátky Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, proto vás chceme povzbudit k přijetí této svátosti.