Ohlášky 19. 3. 2023

 • Dnes slavíme 4. neděli postní – radostná, Laetare. Zítra je Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, v sobotu pak Slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle bude 5. postní.
 • Připomínáme pravidelnou modlitbu křížové cesty, na kterou srdečně zveme:
  • v úterý od 20 hodin na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek od 17:30 zde v bazilice povede P. Mikuláš
 • Po této (jen dopoledne) mši svaté bude v sakristii krátké organizační setkání zájemců o přípravu na svátost biřmování. Ještě stále je možné se hlásit k přípravě.
 • Dnes v 19:30 jste zváni na nešpory s hudebně-obrazovou meditací.
 • Připomínáme pěší pouť ze Strahova do Hájku u Prahy tuto sobotu 25. 3. o slavnosti Zvěstování Páně. Zájemci ať se hlásí P. Mikulášovi. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:55. Mše svatá v Hájku je ve 13:00. A také v ten den při večerní mši svaté v 18:00 zazní Missa brevis in F dur od W. A. Mozarta.
 • Máte možnost přihlášení se do duchovního společenství Eucharistická hodina. Pan arcibiskup Jan v pražské arcidiecézi zakládá toto společenství, které svěřil nám premonstrátům na Strahově. Kdo se účastníte, nebo chcete účastnit pravidelných adorací, které tady prožíváme každý čtvrtek po večerní mši svaté, můžete se zapsat u P. Mikuláše. Členové dostanou knížku, která obsahuje modlitby a myšlenky o Eucharistii a každý první čtvrtek v měsíci bude za ně sloužená mše svatá zde na Strahově. Vzadu v bazilice je formulář pro přihlášení.
 • Sbírka na mzdový fond pražské arcidiecéze minulou neděli činí 10 160 Kč. Arcibiskupství pražské děkuje za podporu!

Ohlášky 12. 3. 2023

 • Dnes slavíme 3. neděli postní. Příští neděle bude 4. postní, radostná, Laetare.
 • Připomínáme pravidelnou modlitbu křížové cesty, na kterou srdečně zveme:
  • v úterý od 20 hodin na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek od 17:30 zde v bazilice povedou naši klerici
 • 18. března proběhne postní farní duchovní obnova. Začátek duchovní obnovy je v 9:00 v zimním refektáři. Můžete se přihlásit buď vzadu v bazilice písemně, nebo na webu farnosti elektronicky. Přihlaste se nejpozději do středy, abychom mohli zajistit oběd podle počtu přihlášených.
 • Příští neděli 19. 3. po dopolední mši svaté bude v sakristii krátké organizační setkání zájemců o přípravu na svátost biřmování. Ještě stále je možné se hlásit k přípravě. Při nešporách v 19:30 proběhne hudebně-obrazová meditace, na kterou jste srdečně zváni.
 • Připomínáme pěší pouť ze Strahova do Hájku u Prahy v sobotu 25. 3. Zájemci ať se hlásí P. Mikulášovi.

Eucharistická hodina – informace

Společenství Eucharistická hodina

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu. Společenství nemá právní subjektivitu. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých…

více

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Ohlášky 8. 1. 2023

 • Dnes slavíme Křtu Páně. Dnešním dnem končí doba vánoční. Od zítřka začíná první týden liturgického mezidobí. V pátek bude nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve a v sobotu v našem řádu oslavíme památku sv. Gotfrída, bratra našeho řádu. Příští neděle bude 2. v mezidobí.
 • Mysleme ve svých modlitbách na volbu nového prezidenta České republiky a také dobře zvolme podle nejlepšího vědomí a svědomí pro dobro naší země.
 • Dnes a příští neděli bude před naší bazilikou po dopolední mši svaté Tříkrálová sbírka. Děkujeme ministrantům za pomoc a vám všem za štědrost.
 • Pokud by měl někdo zájem o přijetí svátostí biřmování, do konce února se hlaste P. Mikulášovi (775348346 nebo mikulas.selvek@seznam.cz). Také můžete osobně. Spodní věková hranice je 15 let. Horní neomezená…
 • V neděli 22. ledna je neděle Božího slova – při dopolední mši svaté bude požehnání všem lektorům a těm, kteří při liturgii čtou Boží slovo. Znovu připomínáme, že rádi uvítáme další zájemce, kteří by se do této služby chtěli zapojit z řad mužů i žen. Křest nás uschopňuje k tomuto zapojení se do slavení liturgie. Děkujeme za pomoc a ochotu sloužit!

Ohlášky 1. 1. 2023

 • Dnes je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Zítra oslavíme památku svatých Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve a v úterý památku Nejsvětějšího jména Ježíš. V pátek je slavnost Zjevení Páně. Začneme ji slavit už ve čtvrtek, v předvečer slavnosti v 18 hodin a při této mši svaté také požehnáme vodu, kadidlo a křídu. Po mši svaté budeme žehnat prostory kláštera, proto nebude tradiční čtvrteční eucharistická adorace. Děkujeme za pochopení. Při slavnostní páteční mši svaté zazní stará renezanční moteta v podání sboru Amici Musicae Antiquae V sobotu máme nezávaznou památku sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze, a příští neděli oslavíme svátek Křtu Páně, čímž skončí doba vánoční.
 • Příští neděli a v neděli 15. ledna bude před bazilikou po dopolední mši svaté probíhat tříkrálová sbírka.
 • Mysleme ve svých modlitbách na zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI a na také volbu nového prezidenta České republiky.
 • Přejeme všem požehnaný Nový rok 2023!

Farní kafe se zpěvem koled dne 26.12.2022