Modlitba za nemocné

Prosím Vás o modlitby za naše nemocné. Zvláště Vás moc, prosím, pamatujte na těžce nemocné členky naší farní rodiny: paní Šárku Hájkovou rozenou Kvízovou

 

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry.
Mají účast na utrpení tvého Syna.
Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc.
Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.

Matko Ustavičné Pomoci, Tvůj Boží Syn, kterého držíš na rukou, Ti neodmítne žádnou prosbu. Doporuč mu tedy nemocného, za kterého teď prosím na kolenou před Tvým obrazem. Matko, řekni jen slovo svému Synu, a nemocný se uzdraví. Prosím Tě, neodmítej mou žádost. Nemocní mají přece mimořádný nárok na Tvůj něžný soucit. Proto popros svého Syna, aby vrátil zdraví našemu velmi drahému nemocnému. Matko, přijmi mou úpěnlivou prosbu! Ale když bude Boží vůle jiná, prosím Tě, nejsvětější Matko, vypros nemocnému dokonalou odevzdanost do svaté Boží vůle. Posilňuj jej v bolestech, vlij mu do duše trpělivost a důvěru v Boha. Ať nepodlehne malomyslnosti a zoufalství. Stůj při něm zejména tehdy, když se bude ubírat z tohoto světa do věčnosti. Ukaž, že jsi naší Matkou a nedopusť, aby moje prosby byly marné. Ukaž i nyní, že jsi Matkou Ustavičné Pomoci a zastaň se ubohého nemocného. Ty můžeš pomoci, protože jsi Panna mocná. Chceš pomoci, protože jsi Panna dobrotivá. Musíš pomoci, protože jsi Panna věrná. A ty pomůžeš, protože jsi Matka milosrdná.

Amen.

Všech věrných zemřelých (Dušičky)

Ocitáme se v okamžiku, kdy je velmi těžké volit taková slova, která zbytečně nerozjitří bolest, která neprohloubí náš stesk, která neotevřou otázky, na které nemáme odpovědi. Potkala nás ztráta, po které zůstane propast.

A tak obraťme svoji pozornost ke slovu, které má větší sílu než to naše lidské, ke slovu Božímu.

V evangeliu jsme slyšeli zprávu o vzkříšení Lazara. Ježíš na něm zjevuje svoji moc. Všem kdo té události byli svědky i těm, kdo dnes naslouchají, je zjeveno, že Ježíš je Pánem nad životem i nad smrtí! Já jsem toto evangelium vybral z toho důvodu, že my v tuto chvíli potřebujeme naději. A Ježíšova slova: „Já jsem vzkříšení a život, každý kdo ve mě věří, i kdyby umřel, bude žít“ se vztahují i na naše drahé zesnulé. „Kdo ve mně věří, neumře navěky.“ Tato víra znamená, že smrt není definitivní konec, tečka, ale dvojtečka, za kterou v gramatice vždy něco následuje. Jsme povzbuzováni věřit, že za hranicemi smrti jsme očekáváni, že na nás čeká někdo, kdo nás důvěrně zná, miluje a kdo nás uvede do plnosti života.

Dovolme tedy, aby teď naši bolest doprovázela i naděje evangelia.

To evangelium jsem ale vybral i proto, že obsahuje větu, kterou Ježíšovi říká sestra zemřelého Lazara Marta a se kterou se v situacích podobných té, která i nás potkala, můžeme plně ztotožnit: „Pane, kdybys byl přišel zavčas, můj bratr by nemusel zemřít.“ To je věta, která se v různých formách objevuje pokaždé, když nás překvapí smrt zejména mladého člověka. Proč se to muselo stát? Proč jsi to, Bože, dopustil? Proč jsi dopustil, abychom takto děsivě nahlédli naši křehkost a zranitelnost? Vůči Bohu je to otázka, výčitka, naléhavé vyjevení bolesti, které je zároveň ale také voláním po pomoci, po útěše!

Ježíš se nad touto větou nepohoršuje, nezačne ale ani diskutovat, či nabízet propracovanou odpověď. On s jistotou prohlásí: „Tvůj bratr bude žít. Já jsem vzkříšení a život.“

Bůh neodstraňuje smrt, nezabraňuje, aby nás postihla a ukončila naši pozemskou pouť, dokonce v Ježíši Kristu sám smrt ve velmi bolestné podobě přijal, ale ujišťuje nás, že smrt nebude mít poslední slovo. V příběhu naší nesmrtelné duše bude mít poslední slovo On sám. A my můžeme doufat, že i nesmrtelná duše našich drahých žije. Ta duše, která dávala lesk jejich očím, úsměv jejich tvářím, otevřenost vůči lidem kolem nich, která byla podstatou jejich sympatické osobnosti.

v úvodu bohoslužby za zemřelé můžeme slyšet verš jednoho žalmu, kde se volně přeloženo říká:

Ty, Bože, znáš můj počátek i konec,

celý můj život je zapsán v té knize.

Objímáš mě zezadu i zpředu, do své dlaně sis mě vložil.

Znals mě dřív, než mě počala má matka,

dřív než nastal jediný den mého života,

ty už jsi znal, Hospodine, všechno!

 

Tento žalm vyjadřuje prastarou lidskou zkušenost věřícího člověka: ví, že ho Bůh vidí, zná a provází vším, co přichází. Jeho láska předchází existenci každého člověka, v jeho náručí je náš počátek i konec.

 

P. Hugo

 

3. Memoriál Vojty Orla

V sobotu 8. října 2016 se konal již 3. ročník Memoriálu Vojty Orla, který se i přes nepřízeň počasí podařil na výbornou. K vidění byly dramatické zápasy, které sehráli velcí i malí za hlasitého povzbuzování obecenstva. Na konci zápasu se hráči radovali ze získaných medailí a ti nejlepší si domů odnesli i drobné věcné dary. V závěru se všichni hráči i s publikem zúčastnili opékání buřtů. Velké díky patří P. Hugovi, bratřím kapucínům a především Blance a Jardovi Orlovým, díky kterým se 3. ročník této již tradiční akce povedl k naprosté spokojenosti všech zúčastněných.

 

Fotogalerie

Kardinál Burke

 

V sobotu 15. října 2016 v 10.00 hodin bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově sloužit kardinál Raymond Burke pontifikální mši svatou.

 

 

ŽIVOTOPIS

 

Raymond Leo Burke se narodil v Richland Center ve Wisconsinu v USA 30. června 1948. Gymnázium absolvoval na semináři sv. Kříže v La Crosse ve Wisconsinu a poté obdržel Basselinovo stipendium ke studiu na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu. Na kněžské svěcení se připravoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Vysvěcen byl 29. června 1975 papežem Pavlem VI.

V roce 1995 ho svatý papež Jan Pavel II. vysvětil na biskupa. Téměř devět let pak zastával biskupský úřad v La Crosse, kde založil poutní místo Panny Marie Guadalupské. Dne 2. prosince 2003 byl jmenován arcibiskupem v Saint Louis. V letech 2008-2014 působil jako prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury v Římě. Papež Benedikt XVI. ho roku 2010 povýšil do kolegia kardinálů. V listopadu 2014 byl jmenován patronem Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě.

Kardinál Burke rovněž působil v Kongregaci pro svatořečení, Kongregaci pro biskupy, Papežské radě pro výklad legislativních textů, Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a Radě kardinálů a biskupů sekce pro styky se státy Státního sekretariátu.

(ZDROJ: www.rcmonitor.cz)

Divadelní představení

Pan farář oznamuje, že domluvil s paní JUDr. Marií Orlovou (nám všem známou režisérkou a spisovatelkou Majdou) divadelní představení na Mikulášskou besídku. Hledáme tedy zájemce, kteří chtějí účinkovat. Zájemci nechť se hlásí buď přímo Dr. Marii Orlové před bazilikou nebo na její email.

3. ročník Memoriálu Vojty Orla

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie