Ohlášky 23. 1. 2022

 • Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, v pondělí, je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. V úterý máme svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu je památka svatých biskupů Timoteje a Tita, ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny, zakladatelky řádu sv. Voršily. V pátek je památka opět svatého učitele církve sv. Tomáše Akvinského, kněze, sobotu prožijeme tradičně mariánsky a příští neděle bude 4. v liturgickém mezidobí.
 • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců ve farní klubovně.
 • Ve středu v 7:15 bude mše svatá s našimi biskupy, kteří zde v Praze budou mít zasedání ČBK. Mši svatou bude celebrovat Mons. Tomáš Holub s dalšími 11 biskupy.
 • Připomínáme a vyzýváme k modlitbám za jednotu křesťanů. Týden modliteb sice v úterý končí, ale úkol hledat cesty ke sjednocení křesťanských církví je palčivý stále, snažme se být tvůrci pokoje a jednoty, nikoli svárů a rozdělení.
 • Několik farníků mi psalo, že jsou v karanténě a v těchto dnech se nákaza výrazněji šíří. Vyzývám k opatrnosti a dodržování pravidel a tím i k ohleduplnosti vůči druhým. Bohoslužby jsou beze změn a aktivity zatím také.
  Myslím na všechny nemocné a také na ty, kteří musí zůstat v karanténě. Můžete využít možnost online bohoslužeb ze Strahova.
 • Vzadu v kostele jsou letáky se složenkou na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti, a tak prosíme, abyste tuto činnost šíření Božího slova a prohlubování biblického vzdělání podpořili dle svých možností. Děkujeme! (Dopis kardinála Duky…)

Ohlášky 16. 1. 2022

 • Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je památka sv. Antonína, opata. V úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb na tento úmysl. Ve středu se budeme modlit za krále Vladislava II, zakladatele našeho kláštera. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka, jednoho z patronů proti moru a jiným pohromám, vzývaných také nyní, v období koronavirové pandemie (jeho sošku najdete v kapli sv. Norberta na bočním oltáři). V pátek je památka sv. Anežky, panny a mučednice a v sobotu nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.
 • Připomínáme a vyzýváme k modlitbám za jednotu křesťanů, zvláště v týdnu od 18. do 25. ledna. Úkol hledat cesty ke sjednocení křesťanských církví je stále palčivý a aktuální, snažme se být tvůrci pokoje a jednoty, nikoli svárů a rozdělení.
 • Příští neděle 3. v mezidobí je papežem vyhlášena jako neděle Božího slova. Při mši svaté dopoledne v 10:00 naší lektoři a ti, kteří předčítají Boží slovo při liturgii budou mít možnost dostat zvláštní požehnání, při kterém má vyniknout důležitost jejich služby. Proto prosíme naše lektory, aby se této dopolední mše svaté, pokud možno všichni účastnili.

Prosíme vás také o dar na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti. Vzadu v kostele budou příští neděli letáky se složenkou, kdo bude chtít, může přispět. Děkujeme.

 • Ještě je tu poděkování za sbírku hraček dětem uprchlíků, která je zde tradičně pořádána na Štědrý den. (Přečíst dopis…)
 • Dnes je ještě možnost přispět na Tříkrálovou sbírku v sakristii. Děkujeme.

Ohlášky 9. 1. 2022

 • Dnes je svátek Křtu Páně. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. V pátek je památka bl. Gottfrieda, řeholníka našeho řádu. Příští neděle je 2. v mezidobí.
 • Dnes místo večerní mše svaté v 18 hodin budou slavnostní zpívané nešpory, při nichž budou ostatky svatého Norberta opět uložené do boční kaple svatého Norberta. Jste srdečně zváni na ukončení našeho řádového jubilea.
 • V úterý bude v 19:00 setkání biřmovanců ve farní klubovně.
 • Dnes budou před bazilikou po mši svaté tříkráloví koledníci, můžete přispět na tříkrálovou sbírku charity, která byla zahájená 1. ledna a potrvá do 16. ledna. Přispět lze také online. Informace máte i na webu farnosti farnoststrahov.cz. Děkujeme za podporu charitní činnosti.
 • Chceme poděkovat všem, kteří jste s námi prožívali toto jubileum 900 let našeho řádu. Byl to pro nás milostiplný rok a dnes za to Bohu děkujeme, a i nadále chceme skrze přímluvu sv. Norberta a v blízkosti jeho ostatků naplňovat své poslání a být věrní jeho odkazu. Prosíme vás všechny také o modlitby za nás a děkujeme za veškerou podporu a pomoc!
 • Děkujeme i za dnešní hudební doprovod českým madrigalistům a žesťům z Bamberka.

Ohlášky 12. 12. 2021

 • Dnes je 3. neděle adventní. Zítra je památka sv. Lucie, panny a mučednice. V úterý máme památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 4. adventní.
 • Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce. Děkujeme za podporu.
 • Upozorňujeme a srdečně zveme ve středu a v sobotu ráno v 5:45 na rorátní mše svaté pouze za svitu svící. V tyto dny nejsou mše v 7:15.
 • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců. Teple se oblečte, budeme tentokrát v bazilice uklízet a obdivovat její krásu z jiné perspektivy. Čisticí prostředky a nářadí máme, nemusíte nic nosit. Bude to pod vedením P. Mikuláše.
 • Blíží se Štědrý den a s ním v naší strahovské bazilice i tradiční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků u nás.

Jako obvykle 24.12. před odpolední vánoční mši svatou, která začíná v 16:00 hodin, budou moct děti s rodiči přinášet tyto dárky k betlému vzadu v kostele. Děkujeme za štědrost a pomoc!

 • Upozorňujeme, že příští neděli adventní, bude mše svatá dopoledne už v 9:00 a večerní mše sv. nebude. ČT bude v naší bazilice chystat přímý přenos adventního koncertu.

Ohlášky 5. 12. 2021

 • Dnes je 2. neděle adventní. Zítra je nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa. V úterý máme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, ve středu je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, ve čtvrtek nezávazná památka sv. Jana Didaka, v pátek nezávazná památka Panny Marie Loretánské, v sobotu pak máme nezávaznou památku sv. Damasa I., papeže. Příští neděle bude 3. adventní. Mši svatou bude dopoledne celebrovat Mons. Martin David, biskup ostravsko – opavský, přesněji řečeno Apoštolský administrátor „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“ ostravsko-opavské diecéze.
 • Příští neděli bude sbírka na bohoslovce a po večerní mši svaté zveme na prohlídku výstavy o sv. Norbertovi a pak v 19:30 na hudebně – obrazovou adventní meditaci na biblické téma Kořen Jesse, která bude součástí nešpor.
 • Upozorňujeme a srdečně zveme ve středu a v sobotu ráno v 5:45 na rorátní mše svaté pouze za svitu svící. V tyto dny nejsou mše v 7:15.
 • Děkujeme, že dodržujete protiepidemická opatření. Pro bohoslužby se zatím nic nového nevyhlásilo. Co se týká bohoslužeb, máme dodržovat rozestupy, používat respirátory a dezinfikovat si ruce. Nová nařízení se týkají pouze setkávání mimo bohoslužeb, kde při setkání nad 20 lidí se musí prokazovat bezinfekčnost a do 20 lidí se ve vnitřních prostorách musí používat respirátory. To se u nás týká jen setkání biřmovanců, které se koná v úterý ve farní klubovně naživo, setkání katechumenů, mystagogie a biblických hodin už bývají online.
 • Od adventu bývá zvykem otevírat další ročník katechumenátu – období přípravy na křest pro dospělé. Pokud byste věděli o někom, kdo nad tímto krokem přemýšlí, prosíme upozorněte ho na tuto možnost.
 • !!! dopředu upozorňujeme, že za čtrnáct dnů, tedy na 4. neděli adventní 19. prosince, bude dopolední mše svatá výjimečně v 9:00 hodin kvůli přímému přenosu adventního koncertu Českou televizí. Večerní mše svatá v ten den nebude. Děkujeme za pochopení! !!!

Adventní slovo kardinála Dominika Duky

Adventní pastýřské slovo (prosím o přečtení či seznámení na první adventní neděli tohoto roku tj. 28. 11.)

Sestry a bratři v Kristu,

milí přátelé, především Vy, kteří jste upoutáni na lůžko, anebo v izolaci v důsledku pandemie covidu-19,

můžeme pozorovat, že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce vycházející z pozitivního nálezu zmíněné choroby. Mohu Vás oslovit, především Vás nemocné, v duchu solidarity toho, který prošel touto skutečností. Vím, že se ptáte, jak dlouho ještě. Mnozí si kladete otázku, proč nás sužuje tato epidemie, která má nejenom zdravotní, ale i ekonomické, jako i psychologické a psychické důsledky. Cítíme se frustrovaní, chybí nám kreativita, upadáme často do letargie a bezradnosti. Nejistota co přijde, nemožnost nejenom plánovat potřebné úkony a akce, ale jejich neustálé odvolávání a minimalizování nás naplňuje smutkem, někdy i hněvem. Prožíváme Advent, a to je doba příchodu Ježíše Krista. Náš letopočet nás ujišťuje o jeho prvním historickém příchodu mezi nás. Na závěr liturgického mezidobí, ale i na počátku adventu si připomínáme očekávaný druhý slavný příchod Krista Spasitele. Mezi těmito dvěma příchody je také jeho příchod k nám, do hlubin našeho srdce, našeho já, a to je rozhodující i pro tuto dobu.

První etapu této epidemie jsme úspěšné překonali v pozitivní perspektivě solidarity a vzájemného porozumění a můžeme říci i za ukázněného přijímání pokynů zdravotního personálu. Ani teď není třeba rezignovat, ale musíme přijmout výzvu proroka: „Napřimte hlavy!“ Vždyť přece na rozdíl od první etapy máme očkovací vakcíny, máme i léky, chybí nám však důvěra. Uvědomme si, že žádná vakcína a žádný lék, ani zdravotnický personál, ani naši politici či mediální experti nás nemohou uzdravit. Pamatujme, že lékař léčí, jak říká staré

přísloví, a Bůh uzdravuje. V nedávné době jsem mohl v jednom článku číst odpověď na otázku ve významné věci: „Věříte v Boha?“ „Nevěřím, ale věřím Bohu, protože vím, že je!“ Ano, potřebujeme víru, důvěru a to jak vůči Bohu, tak vůči odborné a obětavé veřejnosti, která nám chce opravdu pomoci. Není důvodu jí nevěřit, nepřijímejte však všechny zprávy a výzvy, ať je naleznete na internetu či v jiných sdělovacích prostředcích. Plně se stavím za slova RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který hovoří o mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném uvažování. Chtěl bych Vás upozornit na slova výzvy otce arcibiskupa Jana Graubnera, moravského metropolity a předsedy ČBK: „Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Těmito slovy se chci s Vámi rozloučit a popřát požehnaný Advent.

+ Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup metropolita pražský