Svátost biřmování 5. 6. 2022 fotogalerie

Biřmování jsme slavili v neděli 5.6.2022 o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Po roce duchovní přípravy nastal pro naše biřmovance den, který pro ně učinil Pán a my všichni jsme se s nimi měli možnost radovat z daru Ducha Svatého, který jim byl dán skrze modlitbu a vkládání rukou pana opata Daniela Petra Janáčka, O. Praem. Po mši svaté jsme prožili společné pohoštění v klášterní zahradě. Díky všem, kteří pomohli a zapojili se do organizace této slavnosti.

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii

Ohlášky 26. 6. 2022

 • Dnes máme 13. neděli v mezidobí. V pondělí je nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve. V úterý památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Ve středu prožijeme slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Ve čtvrtek bude nezávazná památka Sv. prvomučedníků římských. V sobotu je tradiční sobotní památka Panny Marie a příští neděle bude 14. v liturgickém mezidobí.

Po této dopolední mši svaté jste zváni – děti na zmrzlinu a dospělí na číši vína nebo šálek kávy u příležitosti konce školního roku. Setkání je v Salatereně naší klášterní zahrady. Neváhejte přijít!

 • Chceme vás pozvat na večerní mši svatou v 18:00 ve středu o slavnosti svatých Petra a Pavla., sbor Amici musicae antiquae spolu se sólisty při ní provede Missu papae Marcelli od Giovanni Pierluigi da Palestriny. Po mši svaté bude požehnání našeho hřiště „Na ráji“ směrem k Petřínu kolem restaurace Na pekle. Toto hříště bude k dispozici i pro farníky.
 • V sobotu 2. 7. bude v naší pražské katedrále uvedení nového arcibiskupa Mons. Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec při mši svaté v 10:00. Jste všichni srdečně zváni na tuto bohoslužbu.
 • Příští neděli večer v 19:45 jste zváni na strahovské nocturno – hudební večer na nádvoří „u lva“ zazní skladby Čajkovského, Dvořáka, Händla a dalších. Vstupné je dobrovolné.
 • Připomínáme, že během prázdninového období nebudou probíhat běžné farní aktivity jako je biblická, setkávání modlitebního společenství, setkání katechumenů,…ani farní káva. Vše opět obnovíme až po prázdninách. Bohoslužby během léta budou v obvyklém pořádku. Pokud by byla nějaká změna, včas to bude oznámeno.

Přejeme vám všem požehnaný čas prázdnin a dovolených. Mysleme na sebe v modlitbě a načerpejme sílu k prožívání dobrých vztahů. Využijme tento čas k prohloubení a upevnění vztahů v našich rodinách. Pokojné a požehnané léto!

Ohlášky 19.06.2022

 • Dnes máme 12. neděli v mezidobí. V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a ve středu památka sv. Paulína Nolánského, biskupa, večerní mše svatá bude už ovšem z následující slavnosti Narození Jana Křtitele. V pátek je opět slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle bude 13. v liturgickém mezidobí.
 • Pan farář zve příští neděli 26. 6. po dopolední mši svaté děti na zmrzlinu a dospělé na číši vína u příležitosti konce školního roku.
 • Chceme už dopředu pozvat na večerní mši svatou o slavnosti svatých Petra a Pavla 29.6., sbor Amici musicae antiquae spolu se sólisty při ní provede Missu papae Marcelli od Giovanni Pierluigi da Palestriny.

Ohlášky 12.6.2022 – slavnost Nejsvětější Trojice

 • Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Při dnešní večerní mši zazní hudba renesančních mistrů Giovanni Piera Luigi da Palestriny a Carla Gesualda da Venosi v podání sboru Amici musicae antiquae. Srdečně zveme. V pondělí je památka sv. Antonína z Padovy, v úterý máme v řádu den modliteb za zemřelé bratry, příbuzné a dobrodince naší kanonie, ve středu je památka sv. Víta, mučedníka. Ve čtvrtek máme slavnost Těla a krve Páně, večerní mše svatá na Strahově nebude, všichni jsme zváni na mši svatou do katedrály a po ní do eucharistického průvodu po Hradčanském náměstí. Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.
 • Důležité upozornění! Z důvodu plynování kostela proti červotočům bude bazilika od středy do pátku uzavřena. Bohoslužby se budou konat v konventní kapli, dostanete se tam přes vrátnici nedaleko restaurace Peklo. Ještě jednou připomínám, že čtvrteční večerní mše svatá bude jen v katedrále!
 • Chceme velice poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci a jakkoli pomáhali při průběhu farního oběda a Noci kostelů. Moc si toho vážíme!
 • Pan farář už dopředu zve 26. 6. po dopolední mši svaté děti na zmrzlinu a dospělé na číši vína u příležitosti konce školního roku.

Ohlášky 5. 6. 2022

 • Dnes prožíváme slavnost Seslání Ducha Svatého – poslední den velikonoční doby. Zítra, v pondělí máme v našem řádu slavnost Sv. Norberta, našeho Otce a zakladatele našeho řádu. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze. V sobotu bude památka sv. Barnabáše, apoštola a příští neděli máme Slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Dnes po této mši svaté jsou biřmovanci, kmotři, příbuzní, ostatní farníci i komunita bratří zváni na farní pohoštění do Salatereny. (Letní refektář???dle počasí)

Při dnešní večerní mši svaté zazní Teresienmesse od Jozefa Haydna – zpívá náš chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala.

 • Zítra na slavnost sv. Norberta bude mše svatá v 10.00 s řeholniky a řeholnicemi, kterou bude celebrovat pan opat Daniel. Odpoledne od 14.30 do 16.45 bude adorace v kapli sv. Norberta, v 17.00 slavnostní nešpory a v 18.00 bude mše svatá, při které zazní Mariazellmesse od J. Haydna. Bude také ranní mše svatá v 7:15 jako obvykle.
 • Adorace bude také v úterý 7.6. a středu 8.6. od 14.30 do 16.45 v kapli sv. Norberta. Bude otevřený boční vchod do kaple. Jste zváni k modlitbě a ztišení.
 • Připomínáme, že v pátek 10.6. proběhne Noc kostelů i v naší bazilice od 18.00 do 22.00. Program je ve vývěskách a také si vzadu můžete vzít informační časopis o Noci kostelů v Praze i náš program. Kdo by se chtěl nějak zapojit a pomoct, ať se hlásí u pana Tomáše Vance, našeho kostelníka. Děkujeme předem za ochotu a pomoc!
 • Už dopředu upozorňujeme, že ve dnech 15. – 17. června bude bazilika uzavřená kvůli plynování proti aktivnímu červotoči. Nebudou bohoslužby v bazilice, ale v konventní kapli nebo v kapitulní síni. To bude ještě upřesněno. Děkujeme a prosíme, abyste to vzali na vědomí.

Ohlášky 28. 5. 2022

Dnes večer v 19.30 jste zváni na májovou, při které zazní Loretánské litanie Bohuslava Matěje Černohorského v provedení chrámového sboru pod vedením Vladimíra Roubala.

V sobotu 4.6. vás chceme pozvat na slavení svatodušni vigilie ve 20.30 s naší komunitou a také s mladými z farnosti sv. Vojtěcha v Dejvicích spolu s naším spolubratrem P. Christianem. Je to zároveň duchovní příprava našich biřmovanců před přijetím svátosti biřmování…

V neděli 5.6. bude biřmování při mši svaté v 10.00. Po mši svaté jsou biřmovanci, jejich kmotři, příbuzní, ostatní farníci i komunita bratří zváni na farní pohoštění do Salatereny. Bude to v rámci farní kávy, kterou vždy máme na první neděli.

Na slavnost sv. Norberta bude mše svatá v 10.00 s řeholniky a řeholnicemi, kterou bude celebrovat opat Daniel. Odpoledne od 14.30 do 16.45 bude adorace v kapli sv. Norberta, v 17.00 slavnostní nešpory a v 18.00 bude mše svatá,  při které zazní Mariazellmesse od J. Haydna.

Adorace bude také v úterý 7.6. a středu 8.6. od 14.30 do 16.45 v kapli sv. Norberta. Bude otevřený boční vchod do kaple. Jste zváni k modlitbě a ztišení.

Už nyní připomínáme, že v pátek 10.6. proběhne Noc kostelů i v naší bazilice od 18.00 do 22.00. Program je ve vyveskach a také si vzadu můžete vzít informační časopis o Noci kostelů v Praze. Kdo by se chtěl nějak zapojit a pomoct, ať se hlásí u pana Tomáše Vance, našeho kostelnika.

Zveme ke slavení Svatodušní vigilie

O slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše svatá v 7:15 a v 18:00 bude pontifikální mše svatá celebrovaná opatem Danielem Petrem Janáčkem, O. Praem.

Od pátku 27. 5. začíná novéna k Duchu Svatému, která bude vždy na začátku večerní mše svaté, tedy v 18:00.

V sobotu 4. 6. jste zváni na Svatodušní vigilii ve 20:30 do baziliky. Po modlitbě komunity budeme s mládeží  z Dejvic a našimi biřmovanci prožívat další čas modlitby a vzývání Ducha Svatého. Během této večerní modlitby s mládeži a biřmovanci bude možnost přistoupit ke svátostí smíření.

V neděli 5. 6. o slavnosti Seslání Ducha Svatého příjmou naši biřmovanci svátost biřmování při dopolední mši svaté v 10:00 z rukou pana opata Daniela. Po mši svaté bude pohoštění pro farníky, biřmovance a jejich blízké – farní den.

V pondělí 6. 6. jste zváni na mši svatou v 10:00, kterou bude celebrovat pan opat Daniel a večerní mši svatou v 18:00 bude celebrovat P. Mikuláš, administrátor farnosti. Při večerní mši svaté zazní Mariazellmesse od Jozefa Haydna v provedení chrámového sboru pod vedením Vladimíra Roubala.