Ohlášky 28. 5. 2023

 • Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého – hod Boží svatodušní. V pondělí bude památka Panny Marie, Matky církve, začíná liturgické mezidobí, 8. týden. V úterý bude památka Zdislavy, ve středu svátek Navštívení Panny Marie, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků a v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Sbírka na pronásledované křesťany 14. 5. přinesla částku 13 020 Kč. Pán Bůh vám odplať vaši štědrost.
 • V pátek 2. června se uskuteční Noc kostelů. V naší bazilice začne program po večerní mši svaté. Informace najdete ve vývěskách a na webu farnosti. Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle budou 1. v měsíci červnu. V neděli nebude výjimečně farní kafe, to bude přesunuto na poslední neděli v měsíci 25.6. po dopolední mši svaté, při které přijmou některé děti naší farnosti křest a přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • Už dopředu hlásíme:
  • V úterý 6. 6. máme slavnost sv. Norberta, mše svaté budou v 7:15 a v 18hod. Tuto večerní mši bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a bude to zároveň zahájení duchovního společenství Eucharistická hodina.
  • Ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. června bude v bazilice v kapli sv. Norberta možnost tiché adorace:  Od 14 do 16hodin. Přijďte se ztišit a klanět!
  • Ve čtvrtek 8. 6. bude slavnost Nejsv. Těla a krve Páně bude zde v bazilice jen ranní mše svatá, na večerní jsme všichni zváni do katedrály.

Noc kostelů – 2. 6. 2023 – bazilika

Program

18:00 – 18:50 Mše svatá – P. Gorazd

 

18:50 – 19:00 Rozeznění zvonů

 

19:00 – 19:10 Hudební okénko na zahájení

 

19:10 – 19:50 Možnost prohlídky baziliky – individuální

 

19:50 – 20:15 Slovo o svátosti křtu – P. Mikuláš

 

20:15 – 20:50 Schola strahoviensis – P. Gorazd a bratři premonstráti

 

21:00 – 21:45 Varhanní koncert – Vladimír Roubal a jeho hosté

 

21:45 – 22:00 Slovo na závěr a modlitba za mír

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ KLÁŠTERA K BOHOSLUŽBĚ ZA VLAST V SOBOTU 27.5. V 18 HOD.:

 
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé i všichni, kdo se zajímáte o dění v naší zemi,
na tuto sobotu 27.5. přislíbil P. Michael Pojezdný, bývalý opat našeho kláštera, že se při večerní mši svaté v 18 hodin pomodlí za naši vlast. Sobotní večerní mši svatou pravidelně slouží a přijímá na ni úmysly, jak je obecně zvykem – čili na víceméně jakýkoliv dobrý úmysl. Situace se ohledně této bohoslužby bohužel vyvinula tak, že hrozí její zneužití k politickým cílům. P. Michael prohlašuje, že sobotní mše svatá bude jen modlitbou, politika nebude jejím tématem a mimo bohoslužbu ani v kostele, ani na pozemku kláštera neproběhnou žádné politické akce. Protože k modlitbě a vztahu s Bohem je z našeho pohledu volán každý člověk nezávisle na svém politickém přesvědčení, nepovažujeme za správné této bohoslužbě jen na základě určitého hrozícího nebezpečí bránit. Zároveň s plným vědomím prohlašujeme, že cokoliv nad rámec modlitby není akcí kláštera, ale jednotlivců, kteří nás o svolení nežádali a my jsme jim ani žádné nedali. Pokud by se situace vyvinula tak, že by se záměr k politickému zneužití bohoslužby a kláštera prokázal, podnikneme další kroky. Klášter ani oficiálně, ani neoficiálně nepodporuje žádné politické uskupení.
Níže přikládáme vyjádření bývalého pana opata.
opat Daniel Janáček, O.Praem., a konvent premonstrátů
Vyjádření emeritního pana opata Michaela Pojezdného O.Praem.:
Vážení,
protože přicházejí dotazy ohledně této mše sv., sděluji: Byl jsem požádán paní z naší farnosti o modlitbu při mši sv. za naši vlast. Tuto modlitbu beru pro věřícího člověka jako samozřejmou. O ničem jiném nebylo jednáno. Klášter je místo pokoje a ticha a přeji si a budu se snažit, aby takovým zůstal i nadále. Pokud někdo očekává něco jiného, ať nechodí.
S přáním všeho dobrého
Michael Pojezdný O.Praem.

Ohlášky 21. 5. 2023

 • Dnes slavíme 7. neděli velikonoční. V pondělí je nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. Ve středu máme památku sv. Heřmana Josefa, kněze našeho řádu, ve čtvrtek bude památka sv. Řehoře VII., papeže, v pátek pak památka sv. Filipa Neriho, kněze a v sobotu bude nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa. Příští neděli bude Slavnost Seslání Ducha Svatého – hod Boží svatodušní.
 • Dnes bude po večerní mši svaté v 19:00 slavnostnější májová, kde zazpívá také náš chrámový sbor. Po ní jste v 19:30 zváni na poslední nešpory ke křestnímu prameni.
 • Minulou neděli se vybralo na pronásledované křesťany 13 020 Kč. Děkujeme za podporu našich pronásledovaných bratří a sester!
 • Do slavnosti Seslání Ducha Svatého se přede mši svatou modlíme svatodušní novénu – májové jsou tedy po mši svaté.
 • V sobotu večer od 20:30 jste srdečně zváni na vigilii svatodušní s komunitou a po ní bude ještě pokračování této vigilie s bohoslovci a mládeží od sv. Vojtěcha v Dejvicích, kterou povede P. Christián Pšenička.
 • V neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého při dopolední mši svaté v 10:00 zazní žesťová hudba z Wadgassenu. Mši svatou bude celebrovat rektor pražského kněžského semináře Jan Kotas a budou přítomní i bohoslovci. Při večerní mši svaté v 18:00 zazní Harmoniemesse B Dur Josepha Haydna.
 • V pátek 2. 6. se bude konat tradiční Noc kostelů. Prosíme opět o pomoc při organizaci i průběhu této akce. Kdo byste se chtěl zapojit do dění, hlaste se, prosím, u našeho kostelníka, pana Tomáše Vance. Děkujeme!
 • Na webu farnosti máte informace k farní pouti do Izraele a také možnost přihlášení se na tento zájezd. Více informací u P. Mikuláše.

Ohlášky 14. 5. 2023

 • Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, ve čtvrtek bude slavnost Nanebevstoupení Páně, v pátek oslavíme svátek Výročí posvěcení pražské katedrály a v sobotu bude nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Příští neděle bude 7. velikonoční.
 • Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě a také sbírka této neděle je na tento účel věnována. Děkujeme za podporu!
 • Dnes nebudou nešpory ke křestnímu prameni.
 • Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude večer v 18.00 pontifikální mše svatá, kterou bude celebrovat pan opat Daniel. Májová ani adorace v ten den nebudou.
 • Od pátku se budeme na začátku mše svaté modlit novénu k Duchu Svatému a proto bude májová v době novény po mši svaté.
 • Příští neděli bude po večerní mši svaté v 19.00 slavnostnější májová, kde zazpívá také náš chrámový sbor. Po ní jste v 19:30 zváni na poslední nešpory ke křestnímu prameni.
 • 2. 6. se bude konat tradiční Noc kostelů. Prosíme opět o pomoc při organizaci i průběhu této akce. Kdo byste se chtěl zapojit do dění, hlaste se, prosím, u našeho kostelníka, pana Tomáše Vance. Děkujeme!
 • Na webu farnosti máte informace k farní pouti do Izraele a také možnost přihlášení se na tento zájezd. Více informací u P. Mikuláše.

Ohlášky 9. 4. 2023

 • Dnes slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Při večerní mši svaté zazní Paukenmesse od Josefa Haydna v provedení našeho chrámového sboru pod vedením regenschoriho Vladimíra Roubala. V pondělí budou mše svaté jako v neděli, tedy ranní mše svatá bude v 10 a večerní v 18 hodin. V ostatní dny budou mše už pravidelně, čili v 7:15 a v 18 hodin. Příští neděle bude 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství.
 • Po celý oktáv Zmrtvýchvstání Páně srdečně zveme na slavnostní zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni; dnes a zítra budou v 19:30, v ostatní dny v 17 hodin. Příští neděli opět v 19:30.
 • Příští neděli bude po dopolední mši svaté farní kafe.
 • V sobotu 29. 4. bude farní výlet (pouť) do Sepekova a Milevska vlakem. Hlaste se panu faráři.
 • Chceme velice poděkovat všem, kdo se zasloužili o důstojnou a krásnou liturgii minulých dnů, také těm, kdo přišli adorovat k Božímu hrobu, či kdo jste jakkoli pomáhali v uplynulých dnech. Moc si toho vážíme, Pán Bůh vám to odplať!

 

Svátost smíření – Svatý týden

Možnost svátostí smíření: pondělí až středa od 17:30. Budeme zpovídat dva a v případě potřeby zůstane jeden ve zpovědnici i během mše svaté. Na Velký pátek bude možnost od 14:20 a pak po velkopátečních obřadech od 16:30 do 18:00. Je možné se také domluvit individuálně. Nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli! Děkujeme!