Ohlášky 29. 1. 2023

 • Dnes slavíme 4. neděli v mezidobí. V úterý bude památka sv. Jana Bosca, kněze, ve čtvrtek je Slavnost Uvedení Páně do chrámu, v pátek je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, a v sobotu oslavíme památku sv. Bedřicha, opata našeho řádu. Příští neděle bude 5. v mezidobí.
 • Ve čtvrtek na slavnost Uvedení Páně do chrámu, je den zasvěceného života. Večerní mše svatá v 18.00 bude začínat žehnáním svící v kostele sv. Rocha a pokračovat průvodem do baziliky. Mši svatou bude celebrovat opat Daniel. Po mši svaté v ten den nebude adorace.
 • V pátek bude po mši svaté ráno i večer udělováno svatoblažejské požehnání. Je to první pátek v měsíci.
 • Příští neděli 5. února bude večerní mše svatá posunutá na 19 hodin. Budou ji slavit biskupové z celé Evropy a zúčastní se delegáti evropských biskupských konferencí v rámci setkání o synodalitě. Při mši svaté se také pomodlíme nešpory.

Protože bude první neděle v měsíci, po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe.

 • V naší farnosti, bude-li zájem, proběhne opět příprava k přijetí svátosti biřmování. Zájemci ať se hlásí u P. Mikuláše nebo P. Gorazda do konce února.
 • Z iniciativy pana arcibiskupa Jana Graubnera vzniká v naší arcidiecézi eucharistické společenství nazvané „Eucharistická hodina“ do kterého se můžete přihlásit. Toto společenství je organizačně svěřeno nám premonstrátům na Strahově i vzhledem k odkazu našeho Otce sv. Norberta, jehož úcta k eucharistii byla známá a monstrance je jeho typickým atributem. Členové tohoto společenství mají alespoň jednou měsíčně půl hodiny adorovat eucharistii (což se u nás děje každý čtvrtek po mši svaté). Bude za ně také pravidelně sloužená mše svatá vždy první čtvrtek v měsíci. Bližší informace jsou na webu farnosti, případně se obraťte na P. Mikuláše. Vzadu si můžete rozebrat dopis arcibiskupa, kde je vysvětleno o co se jedná.

Ohlášky 22. 1. 2023

 • Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí, neděli Božího slova. V úterý bude památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola, končí týden modliteb za jednotu křesťanských církví, ve čtvrtek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, v pátek bude nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny, zakladatelky řádu sester Voršilek a v sobotu oslavíme památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 4. v mezidobí.
 • V naší farnosti, bude-li zájem, proběhne opět příprava k přijetí svátosti biřmování. Zájemci se, prosím, hlaste u některého z kněží nebo v sakristii.
 • Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojují do služby slova Božího – lektorům, zpěvákům, účastníkům biblických hodin či jakkoli jinak. Pokud byste chtěli i finančně přispět na biblický apoštolát, vzadu v kostele najdete složenky.
 • Z iniciativy pana arcibiskupa Jana Graubnera vzniká v naší arcidiecézi eucharistické společenství nazvané „Eucharistická hodina“ do kterého se můžete přihlásit. Toto společenství je organizačně svěřeno nám premonstrátům na Strahově i vzhledem k odkazu našeho Otce sv. Norberta, jehož úcta k eucharistii byla známá a monstrance je jeho typickým atributem. Členové tohoto společenství mají alespoň jednou měsíčně půl hodiny adorovat eucharistii (což se u nás děje každý čtvrtek po mši svaté). Bude za ně také pravidelně sloužená mše svatá vždy první čtvrtek v měsíci. Bližší informace jsou na webu farnosti, případně se obraťte na P. Mikuláše. Vzadu si můžete rozebrat dopis arcibiskupa, kde je vysvětleno o co se jedná.
 • Pamatujme ve svých modlitbách na jednotu křesťanů a na druhé kolo prezidentských voleb.
 • Dopředu oznamujeme, že v neděli 5. února bude večerní mše svatá posunutá na 19 hodin. Budou ji slavit biskupové z celé Evropy a zúčastní se delegáti evropských biskupských konferencí v rámci setkání o synodalitě. Při mši svaté se také pomodlíme nešpory.

Eucharistická hodina – informace

Společenství Eucharistická hodina

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu. Společenství nemá právní subjektivitu. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých…

více

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Setkání evropských biskupů – Strahov

Do hlavního města ČR se ve dnech 5.-12. února sjedou delegace biskupských konferencí jednotlivých zemí Evropy a další zástupci církve.

V neděli 5. února 2023 bude v naší bazilice večerní mše svatá s nešporami v 19:00, kterou bude zahájeno setkání delegací biskupských konferencí Evropy. Jste na tuto mši svatou zváni. Mše svatá v 18:00 nebude.

Dopolední mše svatá bude v obvyklém čase v 10:00.

Více zde:

Ohlášky 15. 1. 2022

 • Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí. V úterý je památka sv. Antonína, opata, ve středu památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanských církví, ve čtvrtek se budeme modlit Officium defunctorum a ranní mše bude zádušní za krále Vladislava II., zakladatele strahovského kláštera, v pátek bude nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a v sobotu oslavíme památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Příští neděle bude 3. v mezidobí, neděle Božího slova.
 • (jen dopoledne) Po této mši svaté můžete ještě před kostelem přispět do Tříkrálové sbírky. Bůh vám odplať vaši štědrost a koledníkům díky za ochotu pomoci!
 • Pamatujme ve svých modlitbách na jednotu křesťanů.
 • Příští neděle, neděle Božího slova, nás chce znovu upozornit na dar Písma svatého, ale i na úkol číst Slovo Boží, rozjímat a věřit mu a měnit se podle čteného. Neznat Písmo znamená neznat Krista! Při dopolední mši svaté bude požehnání všem, kteří při liturgii čtou Boží slovo.

Ohlášky 8. 1. 2023

 • Dnes slavíme Křtu Páně. Dnešním dnem končí doba vánoční. Od zítřka začíná první týden liturgického mezidobí. V pátek bude nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve a v sobotu v našem řádu oslavíme památku sv. Gotfrída, bratra našeho řádu. Příští neděle bude 2. v mezidobí.
 • Mysleme ve svých modlitbách na volbu nového prezidenta České republiky a také dobře zvolme podle nejlepšího vědomí a svědomí pro dobro naší země.
 • Dnes a příští neděli bude před naší bazilikou po dopolední mši svaté Tříkrálová sbírka. Děkujeme ministrantům za pomoc a vám všem za štědrost.
 • Pokud by měl někdo zájem o přijetí svátostí biřmování, do konce února se hlaste P. Mikulášovi (775348346 nebo mikulas.selvek@seznam.cz). Také můžete osobně. Spodní věková hranice je 15 let. Horní neomezená…
 • V neděli 22. ledna je neděle Božího slova – při dopolední mši svaté bude požehnání všem lektorům a těm, kteří při liturgii čtou Boží slovo. Znovu připomínáme, že rádi uvítáme další zájemce, kteří by se do této služby chtěli zapojit z řad mužů i žen. Křest nás uschopňuje k tomuto zapojení se do slavení liturgie. Děkujeme za pomoc a ochotu sloužit!

Ohlášky 1. 1. 2023

 • Dnes je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Zítra oslavíme památku svatých Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve a v úterý památku Nejsvětějšího jména Ježíš. V pátek je slavnost Zjevení Páně. Začneme ji slavit už ve čtvrtek, v předvečer slavnosti v 18 hodin a při této mši svaté také požehnáme vodu, kadidlo a křídu. Po mši svaté budeme žehnat prostory kláštera, proto nebude tradiční čtvrteční eucharistická adorace. Děkujeme za pochopení. Při slavnostní páteční mši svaté zazní stará renezanční moteta v podání sboru Amici Musicae Antiquae V sobotu máme nezávaznou památku sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze, a příští neděli oslavíme svátek Křtu Páně, čímž skončí doba vánoční.
 • Příští neděli a v neděli 15. ledna bude před bazilikou po dopolední mši svaté probíhat tříkrálová sbírka.
 • Mysleme ve svých modlitbách na zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI a na také volbu nového prezidenta České republiky.
 • Přejeme všem požehnaný Nový rok 2023!

Ohlášky 25. 12. 2022

 • Dnes je slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční. Zítra oslavíme svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v úterý svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty a ve středu svátek sv. Betlémských mláďátek, mučedníků. V pátek oslavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Příští neděli je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Začne rok 2023.
 • Dnešní večerní mši svatou v 18:00 hodin bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Okolo. Zazní při ní Missa pastoralis in C od Jakuba Jana Ryby v provedení našeho chrámového sboru.
 • V pondělí, o svátku sv. Štěpána, budou v našem kostele mše svaté jako v neděli, tedy v 10 a v 18 hodin. Po dopolední mši svaté jste srdečně zváni na farní kafe spojené se zpíváním koled.
 • V úterý na svátek sv. Jana apoštola se bude při večerní mši svaté žehnat víno.
 • Ve středu na svátek Betlémských mláďátek bude v naší bazilice ve 14:00 adorace při příležitosti modliteb za nenarozené děti, které organizuje Hnutí pro život, a proto ve čtvrtek po večerní mši svaté adorace nebude.
 • V pátek je svátek sv. Rodiny a při večerní mši svaté bude požehnání rodin.
 • V sobotu, v poslední den roku, bude večerní mše svatá tradičně posunutá už na 17 hodin a bude zakončená děkovným zpěvem Te Deum.
 • Příští neděli na Nový rok zazní při večerní mši svaté Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání našeho chrámového sboru.

Vánoční bohosužby

 1. 12. – Štědrý den

7:15 (adventní) P. Gorazd

16:00 Vánoční mše svatá (sbírka hraček u betléma)

24:00 Půlnoční – opat Daniel

 1. 12. – Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční

10:00 Mše svatá – opat Daniel

18:00 Mše svatá – apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo (Missa pastoralis in C – J. J. Ryby)

 1. 12. – Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka

10:00 Mše svatá

18:00 Mše svatá

 1. 12. – Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7:15 mše svatá

18:00 mše svatá s požehnáním rodinám

 1. 12. – Sv. Silvestra, papeže

         7:15 Mše svatá

       17:00 Mše svatá na poděkování (Te Deum)

 1. 1. – Slavnost Panny Marie, Matky Boží (Nový rok 2023)

10:00 Mše svatá – opat Daniel

       18:00 Mše svatá (J. J. Ryba – Česká mše vánoční)

Přejeme všem požehnané a pokojné Vánoce!