Kněžské svěcení bratrů Cyrila a Hyacinta

V neděli 25. června při dopolední mši svaté v 10 hodin přijmou ve strahovské bazilice bratři Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem. a Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. kněžské svěcení z rukou Otce biskupa Františka Václava Lobkowicze, O.Praem.. Primiční mši svatou budou oba novokněží sloužit ve strahovské bazilice tentýž den večer v 18 hodin a po jejím skončení budou udělovat novokněžská požehnání.

(Bratr Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. složí v sobotu 17. června do rukou strahovského opata Michaela Josefa Pojezdného, O.Praem. při večerní mši sv. v 18 hodin slavné sliby a v neděli 18. června jej při dopolední mši svaté v 10 hodin vysvětí ve strahovské bazilice Otec biskup František Radkovský na jáhna.)

Udílení svátosti biřmování

V neděli 11. června – v den Slavnosti Nejsvětější Trojice – při dopolední mši sv. v 10 hodin ve strahovské bazilice udělí opat strahovský Michael Josef Pojezdný, O. Praem. pěti mladým farníkům svátost biřmování.

Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby zváni do strahovské Saly terreny na společné setkání spojené s pohoštěním.

 

 

Výročí a jubilea

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem oslaví v úterý 23. května čtyřicáté výročí kněžského svěcení. 

Do Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově vstoupil roku 1970, na kněze byl vysvěcen v Krakově roku 1977. V letech 1989 – 2006 působil jako rektor strahovské baziliky, šestnáct let byl strahovským farářem  (1991 – 2006). Roku 1988 získal titul doktora práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následovalo studium kanonického práva na papežské Univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu. V roce 2002 získal titul docenta a roku 2008 byl jmenován profesorem.

V letech 1995 – 1998 jako externí učitel přednášel právo na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 1996 přednáší kanonické právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2002 kanonické právo, konfesní právo a teorii a filosofii práva na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1996 byl jmenován církevním soudcem a od roku 2009  předsedá Metropolitnímu církevnímu soudu Arcidiecéze pražské.

Oslavenci k jubileu blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!

 

Přání k Velikonocům

Nad křeslem pro celebranta v presbytáři naší basiliky je socha zmrtvýchvstalého Krista, který šlape na ďábla a na kostlivce. To nám připomíná, že Ježíš zvítězil nad hříchem, který je představován ďáblem. I nad smrtí, která konec konců není ničím jiným než důsledkem hříchu. Jeho zmrtvýchvstání je zárukou i našeho vzkříšení, Jeho vítězství je současně i naším vítězstvím.  V radosti nad tím prožijme letošní Velikonoce.

 

Hugo, O. Praem., farář

Velikonoční farní výlet

V sobotu 22. dubna pořádá strahovská farnost velikonoční výlet Hájemství zelené. Výlet začíná mší svatou v 9:30 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Zdicích. Doprava farníků do Zdic je individuální. Po mši svaté se všichni zúčastnění přesunou k místní Městské sportovní hale, kde je výchozí místo pěšího výletu. Celkem má trasa výletu 11 kilometrů, vede krásnou přírodou s výhledem na Brdy. Výlet  končí zase ve Zdicích, kde se mohou všichni zúčastnění občerstvit. Cesta do Prahy ze Zdic je zase individuální. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Pletení pomlázek

Na Květnou neděli dne 9. dubna 2017 bude strahovská farnost pořádat od 14 hodin v zahradách kapucínského kláštera na Hradčanech  jako každý rok pletení  velikonočních pomlázek. Jde o zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, při kterém si všichni zúčastnění upletou vlastní pomlázky, které jsou potřebné podle tradic na velikonoční  pondělí.

Postní pouť

Na den 18. 03. 2017 je připravena postní pouť na Sv. Horu. Sraz účastníků je v 07:15 hod. před bazilikou. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. Bližší informace podá MUDr. Blanka Orlová či Ing. arch. Milan Kvíz.

Masopustní odpoledne

Letos poprvé uskutečníme jako farnost ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust! Celé masopustní rejdění začne v Letním refektáři kláštera v sobotu 25. 02. od 14:00 hodin. Masopust je lidový svátek, ale de facto podléhá církevnímu kalendáři. Proč? Protože se slavil a slaví ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začínal a začíná 40denní půst před Velikonocemi. Datum Velikonoc je pohyblivé, proto byl a je pohyblivým svátkem také Masopust.

Masopustní maska

V refektáři bude průvod dětských masek (připravte doma), následně budou všichni účastníci v maskách oceněni a všichni přítomní jsou zváni na masopustní pohoštění. Pro děti bude připraveno něco libového a limo, pro rodiče bude připraveno pivko, jitrnice a jelítka. Proto je nutné hlásit počty v sakristii u jáhna Zikmunda po každé mši svaté. Nejpozději však do 19. 02. Masopust ukončíme v 17:00 hodin.

Modlitba za nemocné

Prosím Vás o modlitby za naše nemocné. Zvláště Vás moc, prosím, pamatujte na těžce nemocné členky naší farní rodiny: paní Šárku Hájkovou rozenou Kvízovou

 

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry.
Mají účast na utrpení tvého Syna.
Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc.
Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.

Matko Ustavičné Pomoci, Tvůj Boží Syn, kterého držíš na rukou, Ti neodmítne žádnou prosbu. Doporuč mu tedy nemocného, za kterého teď prosím na kolenou před Tvým obrazem. Matko, řekni jen slovo svému Synu, a nemocný se uzdraví. Prosím Tě, neodmítej mou žádost. Nemocní mají přece mimořádný nárok na Tvůj něžný soucit. Proto popros svého Syna, aby vrátil zdraví našemu velmi drahému nemocnému. Matko, přijmi mou úpěnlivou prosbu! Ale když bude Boží vůle jiná, prosím Tě, nejsvětější Matko, vypros nemocnému dokonalou odevzdanost do svaté Boží vůle. Posilňuj jej v bolestech, vlij mu do duše trpělivost a důvěru v Boha. Ať nepodlehne malomyslnosti a zoufalství. Stůj při něm zejména tehdy, když se bude ubírat z tohoto světa do věčnosti. Ukaž, že jsi naší Matkou a nedopusť, aby moje prosby byly marné. Ukaž i nyní, že jsi Matkou Ustavičné Pomoci a zastaň se ubohého nemocného. Ty můžeš pomoci, protože jsi Panna mocná. Chceš pomoci, protože jsi Panna dobrotivá. Musíš pomoci, protože jsi Panna věrná. A ty pomůžeš, protože jsi Matka milosrdná.

Amen.