Ohlášky 26. 5. 2024

 • Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Zítra je nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa. Ve středu opět nezávazná památka sv. Pavla VI, papeže. Ve čtvrtek oslavíme slavnost Těla a krve Páně. Večerní mše svatá bude výjimečně v 17 hod! Celebrovat ji bude pan arcibiskup Jan Graubner a po mši svaté bude eucharistický průvod po strahovském nádvoří. Prosíme rodiče, jestli by připravili družičky, které by sypaly květiny při průvodu. V pátek svátek je Navštívení Panny Marie a v sobotu památka sv. Justina, mučedníka. Příští neděle bude 9. v liturgickém mezidobí.
 • Do konce měsíce května budou v pondělí a ve středu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské Májové pobožnosti.
  V úterý, čtvrtek a pátek se budeme přede mší svatou od 17:30 modlit růženec, modlitbu zajišťuje a všechny srdečně k účasti zve modlitební společenství.
 • Připomínáme, že červnové farní kafe, nebude na první neděli v měsíci, ale po domluvě v pastorační radě byl navržen termín v neděli 23. června po dopolední mši svaté, kde v závěru mše poděkujeme za školní rok a pak jsou všichni a také děti s rodiči zváni na zmrzlinu…
 • Prosíme ty, kteří by chtěli a mohli pomoct s organizací při Noci kostelů v pátek 7. 6., aby se hlásili panu kostelníkovi Tomášovi Vancovi. Děkujeme!
 • Vzadu v bazilice se můžete napsat na adoraci během slavnosti sv. Norberta. 6. až 8. června od 13.30 do 16.45 bude možnost tiché adorace v kapli sv. Norberta. Děkujeme za zapojení se!
 • Děkujeme za pomoc při pohoštění po biřmování minulou neděli!

 

Ohlášky 19. 5. 2024

 • Slavíme dnes slavnost Seslání Ducha Svatého, končí doba velikonoční. Zítra je památka Panny Marie Matky církve, ve čtvrtek je svátek Nejvyššího a věčného kněze, v pátek v našem řádu památka sv. Heřmana Josefa, kněze, v sobotu památka sv. Řehoře VII., papeže a příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Po této mši (jen dopoledne) jste zváni na takové vylepšené farní kafe  spolu s biřmovanci a jejich blízkými. Večer při mši svaté v 18:00 zazní Missa in Es do Václava Jana Tomáška. Mši sv. celebruje emeritní opat Michael.
 • Večerní koncert v 17:00 u kapucínů v kostele Panny Marie Andělské se pro nemoc nekoná.
 • Děkujeme všem, kteří pomáháte s dnešní slavností.
 • Připomínáme, že slavnost Nejsv. Těla a Krve Páně bude letos u nás ve čtvrtek 30. 5. v 17:00. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český. V závěru mše svaté bude eucharistické procesí po strahovském nádvoří.
 • Prosíme ty, kteří by chtěli a mohli pomoct s organizací při Noci kostelů v pátek 7. 6., aby se hlásili panu kostelníkovi Tomášovi Vancovi. Děkujeme!

Ohlášky 12. 5. 2024

 • Dnes je 7. neděle velikonoční. Zítra bude nezávazná památka Panny Marie Fatimské. V úterý svátek sv. Matěje, apoštola. Ve čtvrtek oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. V sobotu bude nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka a příští neděle bude Slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou končí doba velikonoční. O této slavnosti při dopolední mši svaté v 10:00 přijmou svátost biřmování naši biřmovanci z rukou pana opata Daniela, pověřeného arcibiskupem pražským Mons. Janem Graubnerem. Při večerní mši svaté v 18:00 zazní Missa in Es od Václava Jana Tomáška v provedení našeho chrámového sboru a orchestru pod vedením našeho regenschoriho Vladimíra Roubala.
 • Dnes zveme na poslední chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni po večerní mši svaté v 19:30.
 • Zítra po večerní mši svaté je první a ustanovující setkání pastorační rady farnosti v sakristii baziliky (při dobrém počasí v salle terreně).
 • V sobotu jste srdečně zváni naší komunitou k účasti na svatodušní vigilii od 20:30 a k večeru chval. Je to také duchovní příprava pro naše biřmovance a farníky. Během vigilie od 21:10 bude možné přistoupit ke svátostí smíření.
 • V měsíci květnu jsou v pondělí, středu a sobotu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské Májové pobožnosti.
  V úterý, čtvrtek a pátek se budeme přede mší svatou od 17:30 modlit růženec, modlitbu zajišťuje a všechny srdečně k účasti zve modlitební společenství.
 • Minulou neděli se vybralo na podporu pronásledovaných křesťanů 14 123 Kč. Děkujeme za solidaritu a štědrost!
 • Jste zváni také na SVATODUŠNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v neděli 19. května od 17 hodin v kostele Panny Marie Královny andělů na Hradčanech.

Ohlášky 5. 5. 2024

 • Dnes je 6. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany. Zítra bude nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Ve středu památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Ve čtvrtek oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Pontifikální mši svatou bude sloužit pan opat Daniel, výjimečně odpadne následná adorace.
  V pátek bude nezávazná památka sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve a příští neděle bude 7. velikonoční.
 • Od pátku začíná novéna k Duchu Svatému, vyprošujeme jej sobě i celé církvi!
 • Dnešní sbírka při obou bohoslužbách bude věnována na pronásledované křesťany. Děkujeme za pomoc a solidaritu!
 • (Jen dopoledne!) Po této mši svaté přijměte pozvání na farní kafe, které se koná v klášterní salle terreně.
 • Po celou dobu velikonoční vás též srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy o nedělích po večerní mši svaté v 19:30.
 • V měsíci květnu budou v pondělí, středu a sobotu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské Májové pobožnosti.
  V úterý, čtvrtek a pátek se budeme přede mší svatou od 17:30 modlit růženec, modlitbu zajišťuje a všechny srdečně k účasti zve  modlitební společenství.
 • Dopředu oznamujeme a zveme na Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. května v 17:00 hod. Arcibiskup Jan nás požádal, aby letos slavnost proběhla u nás v bazilice a s následným procesím po nádvoří.

Ohlášky 28. 4. 2024

 • Dnes je 5. neděle velikonoční. Zítra je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. V úterý je nezávazná památka sv. Pia V. papeže. Ve středu máme nezávaznou památku sv. Josefa, Dělníka. Ve čtvrtek slavíme v našem řádu svátek Přenesení ostatků sv. Norberta, našeho otce. V pátek opět svátek apoštolů sv. Filipa a Jakuba. V sobotu máme památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve a příští neděle bude 6. velikonočníDen modliteb za pronásledované křesťany.
 • Příští neděli bude při obou bohoslužbách sbírka na pronásledované křesťany. Děkujeme za pomoc a solidaritu!
 • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
 • V pátek bude první pátek v měsíci, v závěru mše sv. bude svátostné požehnání, v sobotu po večerní mši svaté pouť k Panně Marii z exilu a v neděli po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe.
 • Májové pobožnosti budou v pondělí, středu a sobotu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské.
 • V sobotu 4. května bude na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Povzbuzujeme k účasti.

Ohlášky 21. 4. 2024

 • Dnes je 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře. Je dnem modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. V úterý oslavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze. Ve středu v našem řádu slavíme památku obrácení našeho otce, sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek máme svátek svatého evangelisty Marka a v pátek opět naši řádovou památku, sv. Ludolfa, biskupa a mučedníka našeho řádu. Příští neděle bude 5. velikonoční.
 • Informace o nově zvolené pastorační radě jsou na vývěsce a na webu farnosti.
 • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
 • V sobotu 27. 4. bude poutní výlet vlakem do Nové Paky. Podrobnosti najdete na vývěsce, případně u P. Mikuláše. Hlaste se přímo P. Mikulášovi nejpozději do zítřka 22. 4.
 • května bude na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Kdo by chtěl jet, hlaste se, prosím, P. Mikulášovi.

Nová Pastorační rada farnosti Strahov

Milí farníci,

v neděli 7. dubna 2024 proběhla v naší farnosti volba do pastorační rady po dopolední i večerní mši svaté. Na volbu dohlíželi členové volební komise Blanka Orlová, Tomáš Vanc a Lukáš Vorel a po otevření schránky sečetli hlasy. Vhozeno bylo 78 platných volebních lístků a zvoleni byli tito členové:

Blanka Orlová

Tomáš Vanc

Eva Smutná

 

K těmto třem zvoleným jsem jmenoval tři:

Lukáše Vorla

Tomáše Vránu

Julii Faberovou

 

Delegovanými členy jsou:

Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap.

Gorazd František Krušina, O. Praem.

Sr. Faustína Andrea Krčmáriková

Zdislava Kopečková – za farníky od kapucínů

 

Členy z funkce jsou:

Mikuláš Selvek, O. Praem., adm. – předseda PR

Gorazd František Krušina, O. Praem., far. Vikář – místopředseda PR

Bonaventura Jiří Štivar, OFM Cap., rektor kostela Panny Marie Andělské

 

 

 

 

Ohlášky 14. 4. 2024

 • Dnes je 3. neděle velikonoční. Příští neděle bude 4. velikonoční – neděle Dobrého pastýře, je to den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
 • Minulý týden byla zvolena pastorační rada farnosti, informace jsou na vývěsce a na webu farnosti.
 • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
 • Velkopáteční sbírka na Svatou zemi činí částku 2320 Kč
 • V sobotu 27. 4. bude poutní výlet vlakem do Nové Paky. Podrobnosti najdete na vývěsce, případně u P. Mikuláše. Hlaste se přímo u něj nejpozději do 22. 4.
 • V sobotu 4. května bude na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Kdo by chtěl jet, hlaste se, prosím, P. Mikulášovi.

Farní poutní výlet do Nové Paky 27. 4. 2024

POUTNÍ VÝLET VLAKEM DO NOVÉ PAKY

SOBOTA 27. DUBNA 2024

ODJEZD VLAKU Z HL. NÁDRAŽÍ V 7:09 (R 943 HRADEČAN) DO NOVÉ PAKY – MĚSTA (JÍZDENKY SI ZAJIŠŤUJE KAŽDÝ SÁM.)

PROGRAM:

 • NÁVŠTĚVA POUTNÍHO KLÁŠTERNÍHO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (PROHLÍDKA A MŠE SVATÁ)
 • NÁVŠTĚVA MUZEA – SUCHARDŮV DŮM A KLENOTNICE  (VSTUPNÉ 80 KČ, STUDENTI A SENIOŘI NAD 65 LET 60 KČ)
 • OBĚD (CCA 250 KČ) – JEŽKŮV STATEK (MOŽNOST PLATIT KARTOU)
 • NÁVŠTĚVA DŘEVĚNÉHO KOSTELÍKA (DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ)
 • NÁVŠTĚVA FARNÍHO KOSTELA SV. MIKULÁŠE
 • ODJEZD DOMŮ (15:34, PŘÍPADNĚ 17:34)

HLASTE SE P. MIKULÁŠOVI NEJPOZDĚJI DO 22. 4. 2024 (MOB. 775348346, mikulas.selvek@seznam.cz)

Ohlášky 7. 4. 2024

 • Dnes je 2. neděle velikonoční, svátek Božího milosrdenství. Zítra je slavnost Zvěstování Páně. Ve čtvrtek máme památku sv. Stanislava, biskupa a mučedníka a v sobotu nezávaznou památku sv. Martina I, papeže a mučedníka. Příští neděle bude 3. velikonoční.
 • (jen dopoledne!) Po této mši svaté vás zveme do klášterní sally terreny na farní kafe.
 • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
 • V sobotu 27. 4. 2024 se uskuteční farní poutní výlet do Nové Paky. Odjezd vlaku z hl. nádraží 7:09 směr Hradec Králové přes Chlumec nad Cidlinou. Jízdenky si zajišťuje každý sám. Program: Návštěva a prohlídka poutního klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, návštěva muzea, klenotnice, Suchardova domu a dřevěného kostelíka…Oběd v místní restauraci (cca 220 Kč). Hlaste se P. Mikulášovi nejpozději do 22. 4. 2024.
 • Dnes po obou mších svatých proběhne volba do pastorační rady.

Pravidla volby:

 1. Volit může každý člen farnosti starší 15 let k datu volby. Volba je dobrovolná.
 2. Každý volič může zaškrtnout 1-3 kandidáty.
 3. Lístek, který bude potrhaný, kde budou zaškrtnuti více jak 3 kandidáti – není platný.

Lístek si vezmete od členů komise, kteří stojí uprostřed baziliky a po označení do vhodíte do schránky, kterou má na starosti člen volební komise u kaple Panny Marie Pasovské. Volba je dobrovolná.

Po volbě můžete pokračovat do sally terreny, kde je farní kafe (jen dopoledne)…