Ohlášky 25. 9. 2022

Ohlášky strahovské farnosti

 1. 9. 2022 – 26. neděle v mezidobí
 • Dnes je 26. neděle liturgického mezidobí. Zítra máme nezávaznou památku sv. Kosmy a Damiána, mučedníků a v úterý památku sv. Vincence z Paula, kněze. Ve středu bude slavnost hlavního patrona českého národa, sv. Václava, mučedníka, ve čtvrtek svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a v sobotu rovněž památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí.
 • Dnešní sbírka je určená pro církevní školství. Děkujeme za vaší podporu!
 • Ve středu je slavnost sv. Václava, mše svaté budou jako obvykle ráno v 7:15 a večer v 18:00. Povzbuzujeme také k účasti na národní pouti ve Staré Boleslavi.
 • Sobota a neděle budou první v měsíci říjnu. V sobotu bude tedy po večerní mši následovat mariánská pobožnost a v neděli po dopolední mši bude farní káva.
 • Náš klášter a Národní památkový ústav vás dnes zvou k účasti na workshopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se od 13 hodin v Zimním refektáři našeho kláštera. Zakončen bude v 17 hodin liturgií nešpor v bazilice s představením textilní památky naším opatem. Podrobnosti jsou na vývěsce vzadu v kostele.

Ohlášky 18.9.2022

 • Dnes slavíme Výročí posvěcení tohoto opatského chrámu. Zítra máme nezávaznou památku sv. Januária, biskupa a mučedníka, v úterý památku sv. mučedníků korejských Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, ve středu bude svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a v pátek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí.
 • Případné další zájemce o výuku náboženství prosíme, aby na sebe nechali kontakt v sakristii.
 • Dnes se od 14.30 koná v zahradě u bratří kapucínů na Loretánském náměstí tradiční Memorial Vojty Orla. Srdečně zveme!
 • Náš klášter a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se příští neděli 25. září od 13 hodin. Zakončen bude liturgií nešpor s představením textilní památky naším opatem. Podrobnosti jsou na vývěsce vzadu v kostele.

Ohlášky 11. 9. 2022

 • Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra máme památku Jména Panny Marie, v úterý památku sv. Jana Zlatoústého, ve středu bude svátek Povýšení svatého kříže, ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné, v pátek památka sv. Ludmily, mučednice a v sobotu rovněž památka svatých Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků. Příští neděli máme slavnost Výročí posvěcení tohoto opatského kostela.
 • Ve středu, o svátku Povýšení svatého kříže, bude z podnětu evropských biskupů po večerní mši svaté hodinová eucharistická adorace za pokoj a mír pro Ukrajinu. Přijďte se dle svých možností spojit v modlitbě na tak důležitý úmysl!
 • Zájemce o výuku náboženství prosíme, aby na sebe nechali kontakt v sakristii. Nepodceňujme potřebu náboženské výuky dětí prvního i druhého stupně.
 • Připomínáme, že se příští neděli 18.9. od 14.30 koná tradiční Memorial Vojty Orla. Konat se bude, jako každý rok, v zahradě u bratří kapucínů na Loretánském náměstí. Srdečně zváni jsou jak aktivní sportovci, tak pasivní příznivci :).
 • Náš klášter a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se v neděli 25. září od 13 hodin. Zakončen bude liturgií nešpor s představením textilní památky strahovským opatem. Podrobnosti jsou na vývěsce vzadu v kostele.

Ohlášky 3. 9. 2022

 • Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.
  (Jen při dopolední mši: Je to první neděle v měsíci září, po mši svaté vás zveme na farní kafe do sala terreny. )
  Ve středu bude nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek oslavíme svátek Narození Panny Marie. V pátek bude nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze a v sobotu rovněž nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka. Příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí.
 • Zájemce o výuku náboženství prosíme, aby na sebe dali či poslali kontakt panu faráři Mikulášovi, nebo kaplanu Gorazdovi.
 • V tomto týdnu začne mystagogie a biblická hodina. Biblické hodiny budou probíhat ve farní klubovně, ale budou i přenášeny online přes zoom. Zájemci se mohou hlásit přímo kaplanu Gorazdovi.
 • Tento týden začnou úterní latinské mše, zatím ještě nebudou chorální.
 • Dopředu ohlašujeme, že 18.9. od 14.30 bude tradiční Memorial Vojty Orla. Konat se bude, jako každý rok, v zahradě u bratří kapucínů na Loretánském náměstí.
 • Náš klášter a Národní památkový ústav zvou k účasti na workschopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se v neděli 25. září od 13 do 18 hodiny. Zakončen bude liturgii nešpor s představením textilní památky strahovským opatem. Podrobnosti jsou vzadu v kostele na vývěsce.

 

Ohlášky 28. 8. 2022

 • Dnes slavíme slavnost Našeho svatého otce Augustina, biskupa a učitele církve. Při dnešní večerní mši svaté složí své doživotní sliby náš bratr Irenej Ľubomír Varga. Zítra je památka Umučení sv. Jana Křtitele. V úterý v našem řádu oslavíme památku Bronislavy, panny našeho řádu. V sobotu bude památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve a příští neděle bude 23. v liturgickém mezidobí.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci září, budou spojeny s tradiční páteční adorací, sobotní poutí, v neděli farní kávou.
 • V sobotu 3. září organizujeme farní výlet do Kuksu. Informace máte na plakátku ve vývěsce, zájemci se mohou hlásit buď v sakristii, nebo, nejlépe, přímo (mně) panu faráři nejpozději do 1. září.
 • Také bychom letos rádi obnovili výuku náboženství. Zájemce prosíme, aby se obrátili přímo na mě nebo na kaplana Gorazda. Je možné i nechat pouze kontakt v sakristii, ozveme se zpět.
 • Příští neděli také v závěru mše svaté dopoledne požehnáme školákům, studentům a pedagogům k začátku školního roku a vyprosíme si dary a vedení Ducha Svatého.
 • V týdnu od 5. září začnou pravidelné farní aktivity: mystagogie, biblické hodiny, latinské chorální mše … Nové nápady či připomínky vítáme.
 • Dopředu zveme na Memoriál Vojty Orla, který se uskuteční v neděli 18. září od 14:30 v zahradě u kapucínů. Je to zároveň den posvěcení naší baziliky jako farního a opatského chrámu.

Ohlášky 21. 8. 2022

 • Dnes máme 21. neděli v mezidobí. Zítra je památka Panny Marie Královny. V úterý bude nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny. Ve středu oslavíme svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Ve čtvrtek bude opět nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze a v sobotu máme památku sv. Moniky, matky sv. Augustina. Příští neděli pak v našem řádu oslavíme slavnost Našeho svatého otce Augustina, biskupa a učitele církve.
 • Po dnešní (této) večerní mši, v 19:30 jste zváni na koncert Meadow Avenue na nádvoří „U lva“– při příležitosti smutného výročí 54. let sovětské okupace. Vstupné dobrovolné!
 • 3. září pan farář organizuje farní výlet do Kuksu. Informace máte na plakátku ve vývěsce, zájemci se mohou hlásit buď v sakristii, nebo, nejlépe, přímo panu faráři nejpozději do 1. září.
 • Také bychom letos opět rádi obnovili výuku náboženství. Zájemce prosíme, aby se obrátili na mě nebo na pana faráře.

Ohlášky 28. 5. 2022

Dnes večer v 19.30 jste zváni na májovou, při které zazní Loretánské litanie Bohuslava Matěje Černohorského v provedení chrámového sboru pod vedením Vladimíra Roubala.

V sobotu 4.6. vás chceme pozvat na slavení svatodušni vigilie ve 20.30 s naší komunitou a také s mladými z farnosti sv. Vojtěcha v Dejvicích spolu s naším spolubratrem P. Christianem. Je to zároveň duchovní příprava našich biřmovanců před přijetím svátosti biřmování…

V neděli 5.6. bude biřmování při mši svaté v 10.00. Po mši svaté jsou biřmovanci, jejich kmotři, příbuzní, ostatní farníci i komunita bratří zváni na farní pohoštění do Salatereny. Bude to v rámci farní kávy, kterou vždy máme na první neděli.

Na slavnost sv. Norberta bude mše svatá v 10.00 s řeholniky a řeholnicemi, kterou bude celebrovat opat Daniel. Odpoledne od 14.30 do 16.45 bude adorace v kapli sv. Norberta, v 17.00 slavnostní nešpory a v 18.00 bude mše svatá,  při které zazní Mariazellmesse od J. Haydna.

Adorace bude také v úterý 7.6. a středu 8.6. od 14.30 do 16.45 v kapli sv. Norberta. Bude otevřený boční vchod do kaple. Jste zváni k modlitbě a ztišení.

Už nyní připomínáme, že v pátek 10.6. proběhne Noc kostelů i v naší bazilice od 18.00 do 22.00. Program je ve vyveskach a také si vzadu můžete vzít informační časopis o Noci kostelů v Praze. Kdo by se chtěl nějak zapojit a pomoct, ať se hlásí u pana Tomáše Vance, našeho kostelnika.

Ohlášky 6. 2. 2022

 • Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý jsou dvě nezávazné památky – sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny, Bakhity, panny. Ve středu máme památku sv. Scholastiky, panny. Ve čtvrtek je svátek Bl. Hug(on)a, opata našeho řádu. V pátek je nezávazná památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných, v sobotu bude sobotní památka Panny Marie a příští neděle bude 6. v liturgickém mezidobí.
 • V úterý bude setkání biřmovanců v 19:00 ve farní klubovně.
 • Pátek, den památky Panny Marie Lurdské, je vyhlášen jako den nemocných. Máme na ně pamatovat modlitbou, návštěvou, péčí, ale také je to den, kdy bude možnost přijmout společně svátost nemocných. Budeme ji udělovat při večerní mši svaté. Důvodem k přijetí svátosti může být jak vážnější nemoc, tak postupující stáří, které samo o sobě může být vnímáno jako ohrožení života. Před přijetím svátosti doporučujeme přijmout svátost smíření. Těm, kdo by z důvodů pandemie měli obavy z hromadného přijetí svátosti nemocných, samozřejmě nabízíme přijetí soukromé.
 • Jak víte, byli jsme vyzvání papežem Františkem k přípravě na synodu o synodalitě v církvi, která má proběhnout v roce 2023, ale na kterou se máme připravovat i v rámci farnosti. Dnes máte možnost si vzít dotazník vzadu v kostele, kde je pár otázek, na které můžete odpovědět. Je to samozřejmě dobrovolné a můžete to vyplnit i jako rodina. Možná to bude příležitost, že jako rodina se nad tím spolu zamyslíte a může vás i tato skutečnost obohatit, ale můžete to vyplnit i jako jednotlivci, to necháme na vás. Příští neděli, tedy 13. 2., to můžete odevzdat do schránky, která bude připravena vzadu v bazilice. Bude tam už i během týdne, vyplněné dotazníky odevzdejte, prosíme,  nejpozději do 15. 2. Instrukce jsou v dotazníku. Děkujeme za účast a těšíme se na vaše podněty.