Ohlášky 26. 6. 2022

 • Dnes máme 13. neděli v mezidobí. V pondělí je nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve. V úterý památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Ve středu prožijeme slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Ve čtvrtek bude nezávazná památka Sv. prvomučedníků římských. V sobotu je tradiční sobotní památka Panny Marie a příští neděle bude 14. v liturgickém mezidobí.

Po této dopolední mši svaté jste zváni – děti na zmrzlinu a dospělí na číši vína nebo šálek kávy u příležitosti konce školního roku. Setkání je v Salatereně naší klášterní zahrady. Neváhejte přijít!

 • Chceme vás pozvat na večerní mši svatou v 18:00 ve středu o slavnosti svatých Petra a Pavla., sbor Amici musicae antiquae spolu se sólisty při ní provede Missu papae Marcelli od Giovanni Pierluigi da Palestriny. Po mši svaté bude požehnání našeho hřiště „Na ráji“ směrem k Petřínu kolem restaurace Na pekle. Toto hříště bude k dispozici i pro farníky.
 • V sobotu 2. 7. bude v naší pražské katedrále uvedení nového arcibiskupa Mons. Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec při mši svaté v 10:00. Jste všichni srdečně zváni na tuto bohoslužbu.
 • Příští neděli večer v 19:45 jste zváni na strahovské nocturno – hudební večer na nádvoří „u lva“ zazní skladby Čajkovského, Dvořáka, Händla a dalších. Vstupné je dobrovolné.
 • Připomínáme, že během prázdninového období nebudou probíhat běžné farní aktivity jako je biblická, setkávání modlitebního společenství, setkání katechumenů,…ani farní káva. Vše opět obnovíme až po prázdninách. Bohoslužby během léta budou v obvyklém pořádku. Pokud by byla nějaká změna, včas to bude oznámeno.

Přejeme vám všem požehnaný čas prázdnin a dovolených. Mysleme na sebe v modlitbě a načerpejme sílu k prožívání dobrých vztahů. Využijme tento čas k prohloubení a upevnění vztahů v našich rodinách. Pokojné a požehnané léto!

Ohlášky 5. 6. 2022

 • Dnes prožíváme slavnost Seslání Ducha Svatého – poslední den velikonoční doby. Zítra, v pondělí máme v našem řádu slavnost Sv. Norberta, našeho Otce a zakladatele našeho řádu. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze. V sobotu bude památka sv. Barnabáše, apoštola a příští neděli máme Slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Dnes po této mši svaté jsou biřmovanci, kmotři, příbuzní, ostatní farníci i komunita bratří zváni na farní pohoštění do Salatereny. (Letní refektář???dle počasí)

Při dnešní večerní mši svaté zazní Teresienmesse od Jozefa Haydna – zpívá náš chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala.

 • Zítra na slavnost sv. Norberta bude mše svatá v 10.00 s řeholniky a řeholnicemi, kterou bude celebrovat pan opat Daniel. Odpoledne od 14.30 do 16.45 bude adorace v kapli sv. Norberta, v 17.00 slavnostní nešpory a v 18.00 bude mše svatá, při které zazní Mariazellmesse od J. Haydna. Bude také ranní mše svatá v 7:15 jako obvykle.
 • Adorace bude také v úterý 7.6. a středu 8.6. od 14.30 do 16.45 v kapli sv. Norberta. Bude otevřený boční vchod do kaple. Jste zváni k modlitbě a ztišení.
 • Připomínáme, že v pátek 10.6. proběhne Noc kostelů i v naší bazilice od 18.00 do 22.00. Program je ve vývěskách a také si vzadu můžete vzít informační časopis o Noci kostelů v Praze i náš program. Kdo by se chtěl nějak zapojit a pomoct, ať se hlásí u pana Tomáše Vance, našeho kostelníka. Děkujeme předem za ochotu a pomoc!
 • Už dopředu upozorňujeme, že ve dnech 15. – 17. června bude bazilika uzavřená kvůli plynování proti aktivnímu červotoči. Nebudou bohoslužby v bazilice, ale v konventní kapli nebo v kapitulní síni. To bude ještě upřesněno. Děkujeme a prosíme, abyste to vzali na vědomí.

Ohlášky 28. 5. 2022

Dnes večer v 19.30 jste zváni na májovou, při které zazní Loretánské litanie Bohuslava Matěje Černohorského v provedení chrámového sboru pod vedením Vladimíra Roubala.

V sobotu 4.6. vás chceme pozvat na slavení svatodušni vigilie ve 20.30 s naší komunitou a také s mladými z farnosti sv. Vojtěcha v Dejvicích spolu s naším spolubratrem P. Christianem. Je to zároveň duchovní příprava našich biřmovanců před přijetím svátosti biřmování…

V neděli 5.6. bude biřmování při mši svaté v 10.00. Po mši svaté jsou biřmovanci, jejich kmotři, příbuzní, ostatní farníci i komunita bratří zváni na farní pohoštění do Salatereny. Bude to v rámci farní kávy, kterou vždy máme na první neděli.

Na slavnost sv. Norberta bude mše svatá v 10.00 s řeholniky a řeholnicemi, kterou bude celebrovat opat Daniel. Odpoledne od 14.30 do 16.45 bude adorace v kapli sv. Norberta, v 17.00 slavnostní nešpory a v 18.00 bude mše svatá,  při které zazní Mariazellmesse od J. Haydna.

Adorace bude také v úterý 7.6. a středu 8.6. od 14.30 do 16.45 v kapli sv. Norberta. Bude otevřený boční vchod do kaple. Jste zváni k modlitbě a ztišení.

Už nyní připomínáme, že v pátek 10.6. proběhne Noc kostelů i v naší bazilice od 18.00 do 22.00. Program je ve vyveskach a také si vzadu můžete vzít informační časopis o Noci kostelů v Praze. Kdo by se chtěl nějak zapojit a pomoct, ať se hlásí u pana Tomáše Vance, našeho kostelnika.

Zveme ke slavení Svatodušní vigilie

O slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše svatá v 7:15 a v 18:00 bude pontifikální mše svatá celebrovaná opatem Danielem Petrem Janáčkem, O. Praem.

Od pátku 27. 5. začíná novéna k Duchu Svatému, která bude vždy na začátku večerní mše svaté, tedy v 18:00.

V sobotu 4. 6. jste zváni na Svatodušní vigilii ve 20:30 do baziliky. Po modlitbě komunity budeme s mládeží  z Dejvic a našimi biřmovanci prožívat další čas modlitby a vzývání Ducha Svatého. Během této večerní modlitby s mládeži a biřmovanci bude možnost přistoupit ke svátostí smíření.

V neděli 5. 6. o slavnosti Seslání Ducha Svatého příjmou naši biřmovanci svátost biřmování při dopolední mši svaté v 10:00 z rukou pana opata Daniela. Po mši svaté bude pohoštění pro farníky, biřmovance a jejich blízké – farní den.

V pondělí 6. 6. jste zváni na mši svatou v 10:00, kterou bude celebrovat pan opat Daniel a večerní mši svatou v 18:00 bude celebrovat P. Mikuláš, administrátor farnosti. Při večerní mši svaté zazní Mariazellmesse od Jozefa Haydna v provedení chrámového sboru pod vedením Vladimíra Roubala.

Ohlášky 6. 2. 2022

 • Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý jsou dvě nezávazné památky – sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny, Bakhity, panny. Ve středu máme památku sv. Scholastiky, panny. Ve čtvrtek je svátek Bl. Hug(on)a, opata našeho řádu. V pátek je nezávazná památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných, v sobotu bude sobotní památka Panny Marie a příští neděle bude 6. v liturgickém mezidobí.
 • V úterý bude setkání biřmovanců v 19:00 ve farní klubovně.
 • Pátek, den památky Panny Marie Lurdské, je vyhlášen jako den nemocných. Máme na ně pamatovat modlitbou, návštěvou, péčí, ale také je to den, kdy bude možnost přijmout společně svátost nemocných. Budeme ji udělovat při večerní mši svaté. Důvodem k přijetí svátosti může být jak vážnější nemoc, tak postupující stáří, které samo o sobě může být vnímáno jako ohrožení života. Před přijetím svátosti doporučujeme přijmout svátost smíření. Těm, kdo by z důvodů pandemie měli obavy z hromadného přijetí svátosti nemocných, samozřejmě nabízíme přijetí soukromé.
 • Jak víte, byli jsme vyzvání papežem Františkem k přípravě na synodu o synodalitě v církvi, která má proběhnout v roce 2023, ale na kterou se máme připravovat i v rámci farnosti. Dnes máte možnost si vzít dotazník vzadu v kostele, kde je pár otázek, na které můžete odpovědět. Je to samozřejmě dobrovolné a můžete to vyplnit i jako rodina. Možná to bude příležitost, že jako rodina se nad tím spolu zamyslíte a může vás i tato skutečnost obohatit, ale můžete to vyplnit i jako jednotlivci, to necháme na vás. Příští neděli, tedy 13. 2., to můžete odevzdat do schránky, která bude připravena vzadu v bazilice. Bude tam už i během týdne, vyplněné dotazníky odevzdejte, prosíme,  nejpozději do 15. 2. Instrukce jsou v dotazníku. Děkujeme za účast a těšíme se na vaše podněty.

Ohlášky 30. 1. 2022

 • Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, v pondělí, je památka sv. Jana Boska, kněze. Ve středu máme slavnost Uvedení Páně do chrámu, ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V pátek je památka sv. Bedřicha, opata našeho řádu, v sobotu pak památka sv. Agáty, panny a mučednice a příští neděle bude 5. v liturgickém mezidobí.
 • Ve středu o slavnosti Uvedení Páně do chrámu, bude večerní mše svatá pontifikální, kterou bude celebrovat opat Daniel a na začátku této mše svaté bude žehnání svící a průvod se světlem. Svíce na začátku bohoslužby budou pro vás k dispozici vzadu v bazilice.
 • Ve čtvrtek je sv. Blažeje a dle prastaré tradice se v ten den uděluje svatoblažejské požehnání. Na konci mše svaté ráno i večer budete mít možnost toto požehnání přijmout.
 • Pátek, sobota a neděle jsou první v měsíci. Pátek v závěru mše svaté adorace, v sobotu po večerní mši svaté mariánská pobožnost, v neděli na začátku mše svaté asperges (připomínka křtu). Z pochopitelných důvodů zatím nebude farní káva po dopolední mši svaté.
 • Vyzývám v této době intenzivního šíření koronaviru k opatrnosti a dodržování pravidel a tím i k ohleduplnosti vůči druhým. Bohoslužby jsou beze změn a aktivity zatím také. Myslím na všechny nemocné a také na ty, kteří musí zůstat v karanténě. Můžete využít možnost online bohoslužeb ze Strahova.
 • Jak víte, byli jsme vyzvání papežem Františkem k přípravě na synodu o synodalitě v církvi, která má proběhnout v roce 2023, ale na kterou se máme připravovat i v rámci farnosti. Příští neděli budete mít možnost si vzít dotazník, kde bude pár otázek, na které budete moct odpovědět a další neděli to můžete odevzdat do schrány, která bude připravena vzadu v bazilice. Jak píše papež František: „Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Ohlášky 23. 1. 2022

 • Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, v pondělí, je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. V úterý máme svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu je památka svatých biskupů Timoteje a Tita, ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny, zakladatelky řádu sv. Voršily. V pátek je památka opět svatého učitele církve sv. Tomáše Akvinského, kněze, sobotu prožijeme tradičně mariánsky a příští neděle bude 4. v liturgickém mezidobí.
 • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců ve farní klubovně.
 • Ve středu v 7:15 bude mše svatá s našimi biskupy, kteří zde v Praze budou mít zasedání ČBK. Mši svatou bude celebrovat Mons. Tomáš Holub s dalšími 11 biskupy.
 • Připomínáme a vyzýváme k modlitbám za jednotu křesťanů. Týden modliteb sice v úterý končí, ale úkol hledat cesty ke sjednocení křesťanských církví je palčivý stále, snažme se být tvůrci pokoje a jednoty, nikoli svárů a rozdělení.
 • Několik farníků mi psalo, že jsou v karanténě a v těchto dnech se nákaza výrazněji šíří. Vyzývám k opatrnosti a dodržování pravidel a tím i k ohleduplnosti vůči druhým. Bohoslužby jsou beze změn a aktivity zatím také.
  Myslím na všechny nemocné a také na ty, kteří musí zůstat v karanténě. Můžete využít možnost online bohoslužeb ze Strahova.
 • Vzadu v kostele jsou letáky se složenkou na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti, a tak prosíme, abyste tuto činnost šíření Božího slova a prohlubování biblického vzdělání podpořili dle svých možností. Děkujeme! (Dopis kardinála Duky…)