Ohlášky – Květná neděle 24. 3. 2024

 • Dnes je Květná neděle – vstupujeme do Svatého týdne. Dnes v 19:30 vás zveme na nešpory jejíchž součástí bude hudebně – obrazová meditace.
 • Velikonoční triduum budeme slavit takto:
 • Zelený čtvrtek – dopoledne je mše missa chrismatis v katedrále, na kterou jste také zváni. V 18:00 bude v naší bazilice mše svatá na Památku Večeře Páně a po ní adorace v Getsemanské zahradě.
 • Velký pátek – 15:00 obřady na Památku Umučení Páně. Po obřadech možnost adorace u Božího hrobu do 20:45 a také možnost svátostí smíření od 16:30 do 18:00.
 • Ve 21:00 jste zváni na křížovou cestu od baziliky na Petřín. Na Velký pátek bude sbírka na Svatou zemi.
 • Bílá sobota – od 10:00 do 20:45 možnost adorace u Božího hrobu (vchod bude přes kapli sv. Norberta)
 • Ve 21:00 začne Velikonoční vigilie
 • Příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční. Dopolední mše svatá v 10:00 bude pontifikální, kterou bude slavit pan opat Daniel a v závěru mše bude žehnání pokrmů, které si přinesete.
 • Při večerní mši svaté v 18:00 zazní Nelsonmesse od J. Haydna v podání chrámového sboru a orchestru
 • Křížová cesta bude také v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení.
 • Volba pastorační rady proběhne na neděli velikonoční 7. dubna po dopolední i večerní mši svaté.
 • Vzadu v bazilice se můžete zapsat na adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Děkujeme! Je tam také farní zpravodaj k rozebrání.
 • Připomínáme možnost svátostí smíření půl hodiny před večerní mši svatou v pondělí až středu. Je možné si domluvit termín i individuálně.

Volba Pastorační rady farnosti

Kandidáti do Pastorační rady farnosti na Strahově:

Boháčová Marie

Český Jiří

Frei Vít

Frýdl Stanislav

Hornofová Ludmila

Novák Ondřej

Orlová Blanka

Smutná Eva

Steinbauer Jan

Vanc Tomáš

Vlach Pavel

Vorel Lukáš

Vorel Stanislav

Vrána Tomáš

Volba pastorační rady proběhne na 2. neděli velikonoční 7. dubna 2024 po dopolední a po večerní mši svaté.

Instrukce k volbě budou včas oznámeny.

Výsledky budou ohlášené následující neděli 14. dubna 2024 v ohláškách na konci bohoslužeb.

Členové Pastorační rady z funkce:

 1. Mikuláš Selvek, administrátor farnosti
 2. Gorazd František Krušina, farní vikář
 3. Bonaventura Jiří Štivar, kapucín, rektor kostela

Delegovaní členové Pastorační rady:

 1. Bonaventura Jiří Štivar (za komunitu kapucínů)
 2. Gorazd František Krušina (za naši komunitu)
 3. Faustína Andrea Krčmáriková (za komunitu sester premonstrátek)
 4. Zdislava Kopečková (za návštěvníky bohoslužeb u kapucínů)

Tito členové se tedy nevolí.

Ohlášky 17. 3. 2024

 • Dnes je 5. neděle postní. V úterý oslavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Příští neděle bude Květná, neboli pašijová.
  • Obřady dopolední mše začnou v kostele sv. Rocha, kde posvětíme ratolesti a při průvodu do baziliky si připomeneme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma.
  • Při večerní mši posvětíme ratolesti v kapli sv. Norberta v bazilice.
  • Květnou nedělí začne svatý týden.
  • Příští neděli vás zveme na postní obrazovou a hudební meditaci, která bude součástí nešpor v 19:30.
 • Připomínáme a zveme k účasti na křížových cestách:
  • v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek v 17:30 zde v bazilice, tentokrát ji povedou biřmovanci
 • Ve vývěsce vzadu v bazilice je zveřejněn seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do pastorační rady. Jsou tam také jména těch, kteří jsou delegováni a kteří jsou členy pastorační rady z funkce.
 • Volba pastorační rady proběhne na 2. neděli velikonoční 7. dubna po dopolední i večerní mši svaté.
 • Vzadu v bazilice se můžete zapsat na adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Děkujeme!
 • Připomínáme možnost svátostí smíření půl hodiny před večerní mši svatou. Je možné si domluvit termín i individuálně.

Ohlášky 10. 3. 2024

 • Dnes je 4. neděle postnílaetare. Příští neděle bude 5. postní.
 • Dnes při večerní mši svaté zazní renezanční polyfonie v provedení sboru Amici musicæ antiquæ (čti: amící muzicé antíkvé)
 • Připomínáme a zveme k účasti na křížových cestách:
  • v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek v 17:30 zde v bazilice, tentokrát jí povedou naši terciáři.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční již tradiční pěší pouť do Hájku. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:30. Mše svatá v Hájku je plánovaná na 12:30. Hlaste se P. Mikulášovi.
 • V úterý se sešla volební komise a po otevření schrány jsme zjistili, že je navrhováno 27 kandidátů do pastorační rady. Nyní probíhá oslovování navržených, zda souhlasí s kandidaturou a do 15. března se mohou vyjádřit. V neděli 17. března bude vyvěšen seznam těch, kteří souhlasí s kandidaturou. Termín volby bude včas vyhlášen. Děkujeme za spolupráci!

Ohlášky 3. 3. 2024

 • Dnes je 3. neděle postní.
  • (Pouze po dopolední mši svaté:) Po mši svaté vás zveme do kláštera na „Farní kafe“.
  • Příští neděle bude postní, tradičně zvaná Lætare, Raduj se! Při večerní mši svaté příští týden zaznějí renezanční polyfonie v provedení sboru Amici musicæ antiquæ (čti: amící muzicé antíkvé 🙂
 • Minulou neděli se na Haléř sv. Petra vybrala částka 11 436 Kč. Děkujeme za vaši štědrost!
 • Připomínáme a zveme k účasti na křížových cestách:
  • v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek v 17:30 zde v bazilice, tentokrát jí povede modlitební společenství.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční již tradiční pěší pouť do Hájku. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:30. Mše svatá v Hájku je plánovaná na 12:30. Hlaste se P. Mikulášovi.
 • Vzadu v bazilice je schránka, do které můžete JEŠTĚ DNES dávat návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Navrhovat můžou osoby starší 15 let a navrhovanými (resp. kandidáty do PR) mohou být osoby starší 18 let. Děkujeme za součinnost!

 

Ohlášky 25. 2. 2024

 • Dnes máme 2. neděli postní. Dnešní sbírka bude jako tzv. „Haléř sv. Petra“ odeslána k dispozici svatému otci. Jsou to prostředky, kterými papež pomáhá lidem v aktuální nouzi na celém světě. Bůh vám odplať vaši štědrost! Příští neděle bude 3. postní.
 • Připomínáme a zveme k účasti na křížových cestách:
  • v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení (toto úterý povedou naše sestry premonstrátky)
  • v pátek v 17:30 zde v bazilice. Tento týden povedou modlitbu naši ministranti.
 • Na farním webu nebo vzadu v bazilice se můžete přihlásit na postní duchovní obnovu, která se bude konat v sobotu 2. 3. v prostorách kláštera. Přihlašujte se nejpozději do středy 28. 2.
 • Příští neděli bude po dopolední mši svaté farní kafe v klášteře, na které jste zváni.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční již tradiční pěší pouť do Hájku. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:30. Mše svatá v Hájku je plánovaná na 12:30. Hlaste se P. Mikulášovi.
 • Vzadu v bazilice je ode dneška schránka, do které můžete dávat návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Návrhy je možné dávat po celý týden až do příští neděle včetně. Navrhovat můžou osoby od 15 let věku a navrhovanými (resp. kandidáty do PR) mohou být osoby od 18 let věku. Děkujeme za součinnost!
 • Vzadu si také můžete vzít farní zpravodaj.

Ohlášky 18. 2. 2024 a volba PR

 • Dnes slavíme 1. neděli postní. Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra. Příští neděle bude 2. postní.
 • V úterý bude křížová cesta na Petříně ve 20.00. V pátek v bazilice v 17:30.
 • Příští neděli bude sbírka Haléř sv. Petra.
 • Na farním webu i vzadu v bazilice se můžete přihlásit na postní duchovní obnovu ve farnosti, která proběhne v sobotu 2. 3. v klášteře.
 • Ve vývěsce vzadu je k dispozici informace o hospodaření v naší farnosti za rok 2023.

VOLBA PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI NA STRAHOVĚ

Během postní a velikonoční doby proběhne v naší farnosti volba pastorační rady (dále jen PR).

PR je poradním a pracovním nástrojem faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy. Spolupracuje s farářem, aby bylo vytvářeno živé společenství věřících a nese spoluzodpovědnost za šíření evangelia. Každý její člen má pečovat o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání i celkový rozvoj vlastní osobnosti. PR posuzuje otázky, které jsou ve farnosti pokládány, a hledá možnosti jejich řešení.

První krok:

Duchovní správce jmenoval tříčlennou komisi, která bude volbu PR koordinovat.

Členové jsou: Blanka Orlová, Tomáš Vanc, Lukáš Vorel

 • Od 2. neděle postní (25. 2.) do 3. neděle postní (3. 3.) včetně mají farníci od 15 let věku možnost navrhovat kandidáty do PR. Kandidátem do PR může být osoba starší 18 let. Návrh v písemné podobě musí být odevzdán do připravené schránky.
 • Mezi navrhovanými nemají být ti, kteří budou delegováni institucemi, jež sídlí na území farnosti. V případě naší farnosti budou vysláni delegáti od kapucínů, od sester premonstrátek a od strahovské komunity. Rovněž není třeba navrhovat ty, kteří jsou v PR z titulu své funkce: farář, farní vikář, rektor kostela.
 • Po 3. neděli postní komise vytvoří seznam navrhovaných kandidátů do PR a ti budou dotázáni, zdali s návrhem souhlasí. Pokud ano, jejich jména budou zveřejněna na vývěsce a webu farnosti. Poté komise vytvoří volební lístek s jmény kandidátů a budou vyhlášeny termíny volby (možnost volit bude nejméně dvě neděle po sobě).

Stanovy pro volbu a poslání pastorační rady naleznete vzadu na vývěsce, na farním webu farnoststrahov.cz nebo si je můžete přečíst na webu arcibiskupství pražského.

 Vše je, samozřejmě, založeno na bázi dobrovolnosti.

Děkujeme za součinnost a zapojení se do tohoto procesu pro dobro našeho farního společenství!

 

Ohlášky 11. 2. 2024

 • Dnes slavíme 6. neděli v liturgickém mezidobí a zároveň Světový den nemocných. Ve středu je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Příští neděle bude 1. postní.
 • Na Popeleční středu se při mši svaté v 7:15 a v 18:00 bude udělovat popelec. Je to také den přísného postu, tj. půst od masa a půst újmy (jednou za den se najíst do sytosti). Půst od masa zavazuje od 14 let věku, půst újmy od 18 – 60 let. Výjimku mají ti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou půst zachovat bez negativního vlivu na své zdraví.
 • V pátek bude první křížová cesta v bazilice v 17:30. Pokud můžete, zveme vás na tuto postní pobožnost. Po celou postní dobu budou křížové cesty vždy v úterý od 20.00 od 1. zastavení na Petříně a v pátek v 17.30 v bazilice.
 • sobotu 2. března se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova, na kterou se můžete zapsat vzadu v bazilice a po Popeleční středě i na webu farnosti. Bude na téma: On nás proměňuje a povede ji P. Bonaventura, kapucín od Lorety.
 • Informace z arcibiskupství:

Informace generálního vikáře pražského arcibiskupství Mons. Jana Balíka „Církev se nikdy neobešla bez darů. I když se budeme snažit hospodařit se svěřeným majetkem co nejlépe, podpora a zapojení věřících jsou pro nás stále důležité. Proto jsme se nechali inspirovat brněnskou zkušeností a spouštíme projekt DONÁTOR – příležitost pro každého přispět na mzdovou podporu kněží,“ podle jeho slov jde o nástroj, který umožní věřícím a ostatním dobrodincům podpořit konkrétně svou farnost darem do účetního fondu na mzdovou podporu duchovních nebo přímo do své farnosti.

Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz

Tím se ruší sbírky na mzdovou podporu kněží a je možné přispívat výše uvedeným novým způsobem. Děkujeme za podporu!