Ohlášky 28. 5. 2022

Dnes večer v 19.30 jste zváni na májovou, při které zazní Loretánské litanie Bohuslava Matěje Černohorského v provedení chrámového sboru pod vedením Vladimíra Roubala.

V sobotu 4.6. vás chceme pozvat na slavení svatodušni vigilie ve 20.30 s naší komunitou a také s mladými z farnosti sv. Vojtěcha v Dejvicích spolu s naším spolubratrem P. Christianem. Je to zároveň duchovní příprava našich biřmovanců před přijetím svátosti biřmování…

V neděli 5.6. bude biřmování při mši svaté v 10.00. Po mši svaté jsou biřmovanci, jejich kmotři, příbuzní, ostatní farníci i komunita bratří zváni na farní pohoštění do Salatereny. Bude to v rámci farní kávy, kterou vždy máme na první neděli.

Na slavnost sv. Norberta bude mše svatá v 10.00 s řeholniky a řeholnicemi, kterou bude celebrovat opat Daniel. Odpoledne od 14.30 do 16.45 bude adorace v kapli sv. Norberta, v 17.00 slavnostní nešpory a v 18.00 bude mše svatá,  při které zazní Mariazellmesse od J. Haydna.

Adorace bude také v úterý 7.6. a středu 8.6. od 14.30 do 16.45 v kapli sv. Norberta. Bude otevřený boční vchod do kaple. Jste zváni k modlitbě a ztišení.

Už nyní připomínáme, že v pátek 10.6. proběhne Noc kostelů i v naší bazilice od 18.00 do 22.00. Program je ve vyveskach a také si vzadu můžete vzít informační časopis o Noci kostelů v Praze. Kdo by se chtěl nějak zapojit a pomoct, ať se hlásí u pana Tomáše Vance, našeho kostelnika.