Výročí a jubilea

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., oslaví v neděli 25. června padesáté výročí svého kněžského svěcení.

Narodil se 17.7.1943 v Jihlavě, na kněze byl vysvěcen 25.6.1967 a 11.2.1970 vstoupil do premonstrátského řádu. V duchovní správě působil v  letech 1972 – 1977 v Dubňanech na Hodonínsku a v období 1977 – 1990 v Osové Bitýšce na Vysočině.

Opatem strahovským byl zvolen tajně 29.9.1987 při volební kapitule v kostele v Rožné nad Pernštejnem.

Za komunistické totality se účastnil boje proti komunismu.

Po roce 1989 obnovil řeholní život v pražském Strahovském klášteře.

V roce 2006 mu byl prezidentem republiky Václavem Klausem propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Předsedá Konferenci vyšších představených mužských řeholí v ČR a je hlavou Českomoravské cirkárie premonstrátského řádu.

Oslavenci k jubileu blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!

 

Kněžské svěcení bratrů Cyrila a Hyacinta

V neděli 25. června při dopolední mši svaté v 10 hodin přijmou ve strahovské bazilice bratři Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem. a Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. kněžské svěcení z rukou Otce biskupa Františka Václava Lobkowicze, O.Praem.. Primiční mši svatou budou oba novokněží sloužit ve strahovské bazilice tentýž den večer v 18 hodin a po jejím skončení budou udělovat novokněžská požehnání.

(Bratr Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. složí v sobotu 17. června do rukou strahovského opata Michaela Josefa Pojezdného, O.Praem. při večerní mši sv. v 18 hodin slavné sliby a v neděli 18. června jej při dopolední mši svaté v 10 hodin vysvětí ve strahovské bazilice Otec biskup František Radkovský na jáhna.)

Udílení svátosti biřmování

V neděli 11. června – v den Slavnosti Nejsvětější Trojice – při dopolední mši sv. v 10 hodin ve strahovské bazilice udělí opat strahovský Michael Josef Pojezdný, O. Praem. pěti mladým farníkům svátost biřmování.

Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby zváni do strahovské Saly terreny na společné setkání spojené s pohoštěním.

 

 

Výročí a jubilea

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem oslaví v úterý 23. května čtyřicáté výročí kněžského svěcení. 

Do Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově vstoupil roku 1970, na kněze byl vysvěcen v Krakově roku 1977. V letech 1989 – 2006 působil jako rektor strahovské baziliky, šestnáct let byl strahovským farářem  (1991 – 2006). Roku 1988 získal titul doktora práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následovalo studium kanonického práva na papežské Univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu. V roce 2002 získal titul docenta a roku 2008 byl jmenován profesorem.

V letech 1995 – 1998 jako externí učitel přednášel právo na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 1996 přednáší kanonické právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2002 kanonické právo, konfesní právo a teorii a filosofii práva na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1996 byl jmenován církevním soudcem a od roku 2009  předsedá Metropolitnímu církevnímu soudu Arcidiecéze pražské.

Oslavenci k jubileu blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!

 

Přání k Velikonocům

Nad křeslem pro celebranta v presbytáři naší basiliky je socha zmrtvýchvstalého Krista, který šlape na ďábla a na kostlivce. To nám připomíná, že Ježíš zvítězil nad hříchem, který je představován ďáblem. I nad smrtí, která konec konců není ničím jiným než důsledkem hříchu. Jeho zmrtvýchvstání je zárukou i našeho vzkříšení, Jeho vítězství je současně i naším vítězstvím.  V radosti nad tím prožijme letošní Velikonoce.

 

Hugo, O. Praem., farář

Velikonoční farní výlet

V sobotu 22. dubna pořádá strahovská farnost velikonoční výlet Hájemství zelené. Výlet začíná mší svatou v 9:30 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Zdicích. Doprava farníků do Zdic je individuální. Po mši svaté se všichni zúčastnění přesunou k místní Městské sportovní hale, kde je výchozí místo pěšího výletu. Celkem má trasa výletu 11 kilometrů, vede krásnou přírodou s výhledem na Brdy. Výlet  končí zase ve Zdicích, kde se mohou všichni zúčastnění občerstvit. Cesta do Prahy ze Zdic je zase individuální. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Masopust 2017

V roce 2017 se poprvé uskutečnil ve farnosti Strahov ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust.

« z 2 »