Ohlášky 24. 10. 2021

 • Dnes je 30. neděle v mezidobí, neděle misijní. Sbírka této mše bude odevzdána na papežská misijní díla. Pán Bůh odplať vaši štědrost! V úterý je památka sv. Gilberta, opata našeho řádu. Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. V sobotu bude tradiční památka Panny Marie a příští neděle bude 31. v mezidobí.
 • Nové instrukce z biskupství ohledně prevence proti kovidové nákaze:
 • od pondělí 25. října 2021
  • Je zavedena povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  • Vyvozujeme z toho, že se to vztahuje i na bohoslužebné prostory, i když nejsou výslovně zmíněny. Prakticky to znamená, že je při bohoslužbách třeba buď dodržovat rozestupy 1,5 metru, nebo vyžadovat nošení respirátoru od všech zúčastněných.
  • Respirátor nemusí používat předsedající, osoby přednášející (čtení, přímluvy, atd.), zpěváci, členové sboru při zpěvu, snoubenci při obřadu a další osoby na tomto obřadu přítomné. Nemusí ho také používat předškolní děti a osoby, kterým v tom brání vážné zdravotní důvody.
 • Věřící v naší republice, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu, mají možnost výjimečně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v tomto týdnu od 25. 10. Toto dovolení platí do roku 2026.
 • Příští neděli bude mši svatou v 10:00 celebrovat Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký.
 • V úterý v 19:00 je modlitební společenství ve farní klubovně a zárověň v 19:00 setkání katechumenů v klášteře.
 • Po celý měsíc říjen se modlíme před večerní mší svatou mimo neděli modlitbu růžence. Zveme vás k této modlitbě a vyzýváme také k modlitbě růžence v rodinách. Připomínáme též výzvu spojit se v modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin s úmyslem za odvrácení koronavirové pandemie.

Ohlášky 17. 10. 2021

 • Dnes je 29. neděle v mezidobí. Zítra je svátek sv. Lukáše, evangelisty. V úterý máme nezávaznou památku sv. Jana de Brebeufa a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků. Ve středu je památka Bl. Jakuba Kerna, kněze našeho řádu. Ve čtvrtek je nezávazná památka bl. Karla Habsburského. V pátek pak nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže a v sobotu máme nezávaznou památku sv. Jana Kapistránského, kněze. Příští neděle bude 30. v mezidobí.
 • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců ve farní klubovně a také v 19:00 bude setkání katechumenů v klášteře.
 • Ve středu je biblická hodina v 19:00 ve farní klubovně.
 • V pátek v 19:00 je setkání nově pokřtěných v klášteře.
 • Příští neděle je misijní neděle. Při mši svaté bude sbírka na misie jak dopoledne, tak večer.
 • Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30 (kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.

Aktuální program farních aktivit 2021/2022

Biblické hodiny: Středa v 19:00 jednou za čtrnáct dní ve farní klubovně (Pohořelec 23). Vede je P. Gorazd (mob. 608247522 nebo e-mail: gorazd@centrum.cz)

Setkání katechumenů: Příprava na křest dospělých – úterý v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)

Setkání nově pokřtěných – mystagogie: Pátek v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)

Setkání biřmovanců: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš mob. 775348346 nebo e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz)

Modlitební setkání: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš nebo P. Ambrož)

Farní káva: Každou první neděli v měsíci po dopolední mši svaté v 10:00. Koná se v prostorách kláštera.

Ohlášky 10. 10. 2021

 • Dnes je 28. neděle v mezidobí. Zítra, v pondělí je nezávazná památka sv. Jana XXIII, papeže. V úterý máme nezávaznou památku sv. Radima, biskupa. Ve středu je památka Bl. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka našeho řádu. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka. V pátek slavíme památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve a v sobotu máme dvě nezávazné památky sv. Markéty Marie Alacoque nebo sv. Hedviky. Příští neděle bude 29. v mezidobí.
 • V úterý je den kanonie, a proto jste zváni na mši svatou v 9:30. Mše sv. v 7:15 v ten den nebude.
 • V úterý v 19:00 bude setkání katechumenů v klášteře a ve farní klubovně bude modlitební společenství také od 19:00.
 • V pátek v 19:00 bude v klášteře setkání nově pokřtěných – mystagogie.

Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30 (kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.

Ohlášky 3. 10. 2021

 • Dnes je 27. neděle v mezidobí. Zítra, v pondělí je památka sv. Františka z Assisi. V úterý máme nezávaznou památku sv. Faustíny, panny. Ve středu nezávazná památka sv. Bruna, kněze. Ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové a v sobotu máme dvě nezávazné památky sv. Dionýsia, biskupa a druhů mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze. Příští neděle bude 28. v mezidobí.
 • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců a katechumenů v klubovně na faře.
 • Ve středu v 19:00 je biblická hodina rovněž ve farní klubovně.
 • Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30(kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.
 • Příští neděli bude sbírka vyhlášená arcibiskupstvím pražským na mzdový fond pro kněze. Vzadu máte letáky s informacemi.
 • Zároveň nás v tuto neděli navštíví plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který bude hlavním celebrantem při mši svaté v 10:00.
 • V pátek a sobotu proběhnou volby do poslanecké sněmovny. Vyzýváme k účasti a zodpovědné volbě, podle nejlepšího svědomí.

Nabídka pracovních míst v klášteře na Strahově

Do nově otevřených provozoven hotelu a restaurace v areálu Strahovského kláštera hledáme spolehlivé zaměstnance na pozice:

– recepční (nutnost znalosti alespoň jednoho světového jazyka)

– pomocná síla v kuchyni

– pomocný kuchařka/kuchař

– pokojská

– číšnice/číšník (nutnost znalosti alespoň jednoho světového jazyka)

V případě zájmu a pro bližší informace volejte na telefonní číslo 778 424 197 nebo zasílejte stručný životopis na e-mail: hotelq@post.cz.

Rok sv. Josefa

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve.

• Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa zde

• Apoštolský list věnovaný sv. Josefu zde

• Novéna ke sv. Josefu např. zde

• Plnomocné odpustky zde

Plnomocné odpustky během jubilejního roku – 900 let řádu

Dekret o plnomocných odpustcích během jubilejního roku

(900 let premonstrátského řádu)

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za

obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.

Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.

Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář

Krysztof Nykiel, regent

Dne 30. října 2020