Ohlášky 9. 4. 2023

 • Dnes slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Při večerní mši svaté zazní Paukenmesse od Josefa Haydna v provedení našeho chrámového sboru pod vedením regenschoriho Vladimíra Roubala. V pondělí budou mše svaté jako v neděli, tedy ranní mše svatá bude v 10 a večerní v 18 hodin. V ostatní dny budou mše už pravidelně, čili v 7:15 a v 18 hodin. Příští neděle bude 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství.
 • Po celý oktáv Zmrtvýchvstání Páně srdečně zveme na slavnostní zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni; dnes a zítra budou v 19:30, v ostatní dny v 17 hodin. Příští neděli opět v 19:30.
 • Příští neděli bude po dopolední mši svaté farní kafe.
 • V sobotu 29. 4. bude farní výlet (pouť) do Sepekova a Milevska vlakem. Hlaste se panu faráři.
 • Chceme velice poděkovat všem, kdo se zasloužili o důstojnou a krásnou liturgii minulých dnů, také těm, kdo přišli adorovat k Božímu hrobu, či kdo jste jakkoli pomáhali v uplynulých dnech. Moc si toho vážíme, Pán Bůh vám to odplať!

 

Svátost smíření – Svatý týden

Možnost svátostí smíření: pondělí až středa od 17:30. Budeme zpovídat dva a v případě potřeby zůstane jeden ve zpovědnici i během mše svaté. Na Velký pátek bude možnost od 14:20 a pak po velkopátečních obřadech od 16:30 do 18:00. Je možné se také domluvit individuálně. Nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli! Děkujeme!

Ohlášky Svatý týden a Velikonoce

 • Dnes slavíme Květnou neděli, vstupujeme do Svatého týdne. Od pondělka do středy budou mše svaté pravidelně, v úterý se též pomodlíme křížovou cestu na Petříně ve 20:00. Ve čtvrtek bude jediná mše v arcidiecézi sloužena v katedrále v 9:30, tzv. Missa chrismatis, při níž arcibiskup Jan posvětí oleje pro udělování svátostí. Zde v bazilice bude až v 18 hodin mše svatá na památku Poslední večeře Páně. Po jejím skončení bude následovat společná adorace v Getsemanské zahradě zakončená modlitbou kompletáře. Na Velký pátek budou obřady v 15 hodin. Ve 21 hodin vyjdeme od baziliky průvodem na Petřín, pomodlíme se růženec a následně Křížovou cestu. Na Bílou sobotu, podobně jako na Velký pátek, žádné mše nejsou. Ve 21 hodin začne před kostelem Vigilie zmrtvýchvstání Páně. Příští neděle bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční.
 • Na Velký pátek po obřadech a na Bílou sobotu od 10 hodin, vždy do 20:45, bude možnost adorace u Božího hrobu. Vzadu v kostele je rozpis adorace, na který se, prosím, dle svých možností zapište. Vchod na adoraci bude přes kapli sv. Norberta, kaple Božího hrobu bude na místě kaple Ecce homo. Ideálně se zapisujte po dvojicích kvůli ohlídání baziliky. Hlavní vchod bude zpřístupněn jako vždy po mříž.
 • Na Velký pátek je den přísného postu. Proběhne také sbírka na Svatou zemi, můžete přispět též během Bílé soboty do pokladničky, která bude umístěna u Božího hrobu.
 • Na Velký pátek a Bílou sobotu vás též zveme v 6 hodin na ranní chórovou modlitbu zvanou Tenebrae – temnoty. Kostel bude otevřen, přijďte až dopředu do chóru pokud možno pár minut před 6. hodinou.
 • Vzadu v kostele a na farních webových stránkách najdete Farní zprávy, kde je mimo jiné i rozpis všech bohoslužeb a modliteb Svatého týdne.
 • O neděli Zmrtvýchvstání Páně bude dopolední mši svatou celebrovat pan opat Daniel, který v závěru mše svaté požehná velikonoční pokrmy, a při večerní mši zazní Paukenmesse od Josefa Haydna.
 • Po celý oktáv Zmrtvýchvstání Páně srdečně zveme na slavnostní zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, v neděli a v pondělí v 19:30, ostatní dny v 17 hodin.
 • Možnost svátostí smíření: pondělí až středa od 17:30. Budeme zpovídat dva a v případě potřeby zůstane jeden ve zpovědnici i během mše svaté. Na Velký pátek bude možnost od 14:20 a pak po velkopátečních obřadech od 16:30 do 18:00. Je možné se také domluvit individuálně. Nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli!

Ohlášky 26. 3. 2023

 • Dnes slavíme 5. neděli postní. Příští neděle bude Květná, pašijová, se svěcením ratolestí, dopoledne v kostele sv. Rocha a průvodem do baziliky a zpívanými sborovými pašijemi podle Matouše. Vstoupíme tak do Svatého (Velkého) týdne.
 • Příští neděli nebude farní kafe, ale posouváme ho na 2. neděli velikonoční 16. dubna po dopolední mši svaté.
 • Připomínáme pravidelnou modlitbu křížové cesty, na kterou srdečně zveme:
  • v úterý od 20 hodin na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek od 17:30 zde v bazilice povedou tentokrát manželé naši farnosti.
 • Připomínáme a doporučujeme možnost zapojení se do duchovního společenství Eucharistická hodina. Toto společenství vzniká z iniciativy pana arcibiskupa. Členové se zavazují alespoň k půlhodinové eucharistické adoraci měsíčně v kterémkoli kostele. V našem kostele bývá tato adorace každý čtvrtek po mši svaté, za členy společenství bude též pravidelně sloužena mše svatá každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin. Zájemci se můžete informovat či přihlásit u P. Mikuláše. Každý dostane knížku, která obsahuje modlitby a myšlenky o Eucharistii vhodné pro osobní adoraci. Vzadu v bazilice je formulář, kde se můžete zapsat.
 • Farnost Strahov pořádá poutní zájezd do Svaté země od 6. do 13. listopadu 2023. Podrobnosti budou včas ohlášené pro zájemce. Jen to připomínáme, abyste si to mohli poznamenat a případně se hlásit P. Mikulášovi.

Ohlášky 19. 3. 2023

 • Dnes slavíme 4. neděli postní – radostná, Laetare. Zítra je Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, v sobotu pak Slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle bude 5. postní.
 • Připomínáme pravidelnou modlitbu křížové cesty, na kterou srdečně zveme:
  • v úterý od 20 hodin na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek od 17:30 zde v bazilice povede P. Mikuláš
 • Po této (jen dopoledne) mši svaté bude v sakristii krátké organizační setkání zájemců o přípravu na svátost biřmování. Ještě stále je možné se hlásit k přípravě.
 • Dnes v 19:30 jste zváni na nešpory s hudebně-obrazovou meditací.
 • Připomínáme pěší pouť ze Strahova do Hájku u Prahy tuto sobotu 25. 3. o slavnosti Zvěstování Páně. Zájemci ať se hlásí P. Mikulášovi. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:55. Mše svatá v Hájku je ve 13:00. A také v ten den při večerní mši svaté v 18:00 zazní Missa brevis in F dur od W. A. Mozarta.
 • Máte možnost přihlášení se do duchovního společenství Eucharistická hodina. Pan arcibiskup Jan v pražské arcidiecézi zakládá toto společenství, které svěřil nám premonstrátům na Strahově. Kdo se účastníte, nebo chcete účastnit pravidelných adorací, které tady prožíváme každý čtvrtek po večerní mši svaté, můžete se zapsat u P. Mikuláše. Členové dostanou knížku, která obsahuje modlitby a myšlenky o Eucharistii a každý první čtvrtek v měsíci bude za ně sloužená mše svatá zde na Strahově. Vzadu v bazilice je formulář pro přihlášení.
 • Sbírka na mzdový fond pražské arcidiecéze minulou neděli činí 10 160 Kč. Arcibiskupství pražské děkuje za podporu!

Ohlášky 12. 3. 2023

 • Dnes slavíme 3. neděli postní. Příští neděle bude 4. postní, radostná, Laetare.
 • Připomínáme pravidelnou modlitbu křížové cesty, na kterou srdečně zveme:
  • v úterý od 20 hodin na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek od 17:30 zde v bazilice povedou naši klerici
 • 18. března proběhne postní farní duchovní obnova. Začátek duchovní obnovy je v 9:00 v zimním refektáři. Můžete se přihlásit buď vzadu v bazilice písemně, nebo na webu farnosti elektronicky. Přihlaste se nejpozději do středy, abychom mohli zajistit oběd podle počtu přihlášených.
 • Příští neděli 19. 3. po dopolední mši svaté bude v sakristii krátké organizační setkání zájemců o přípravu na svátost biřmování. Ještě stále je možné se hlásit k přípravě. Při nešporách v 19:30 proběhne hudebně-obrazová meditace, na kterou jste srdečně zváni.
 • Připomínáme pěší pouť ze Strahova do Hájku u Prahy v sobotu 25. 3. Zájemci ať se hlásí P. Mikulášovi.

Eucharistická hodina – informace

Společenství Eucharistická hodina

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu. Společenství nemá právní subjektivitu. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých…

více

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě