Ohlášky 18. 2. 2024 a volba PR

  • Dnes slavíme 1. neděli postní. Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra. Příští neděle bude 2. postní.
  • V úterý bude křížová cesta na Petříně ve 20.00. V pátek v bazilice v 17:30.
  • Příští neděli bude sbírka Haléř sv. Petra.
  • Na farním webu i vzadu v bazilice se můžete přihlásit na postní duchovní obnovu ve farnosti, která proběhne v sobotu 2. 3. v klášteře.
  • Ve vývěsce vzadu je k dispozici informace o hospodaření v naší farnosti za rok 2023.

VOLBA PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI NA STRAHOVĚ

Během postní a velikonoční doby proběhne v naší farnosti volba pastorační rady (dále jen PR).

PR je poradním a pracovním nástrojem faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy. Spolupracuje s farářem, aby bylo vytvářeno živé společenství věřících a nese spoluzodpovědnost za šíření evangelia. Každý její člen má pečovat o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání i celkový rozvoj vlastní osobnosti. PR posuzuje otázky, které jsou ve farnosti pokládány, a hledá možnosti jejich řešení.

První krok:

Duchovní správce jmenoval tříčlennou komisi, která bude volbu PR koordinovat.

Členové jsou: Blanka Orlová, Tomáš Vanc, Lukáš Vorel

  • Od 2. neděle postní (25. 2.) do 3. neděle postní (3. 3.) včetně mají farníci od 15 let věku možnost navrhovat kandidáty do PR. Kandidátem do PR může být osoba starší 18 let. Návrh v písemné podobě musí být odevzdán do připravené schránky.
  • Mezi navrhovanými nemají být ti, kteří budou delegováni institucemi, jež sídlí na území farnosti. V případě naší farnosti budou vysláni delegáti od kapucínů, od sester premonstrátek a od strahovské komunity. Rovněž není třeba navrhovat ty, kteří jsou v PR z titulu své funkce: farář, farní vikář, rektor kostela.
  • Po 3. neděli postní komise vytvoří seznam navrhovaných kandidátů do PR a ti budou dotázáni, zdali s návrhem souhlasí. Pokud ano, jejich jména budou zveřejněna na vývěsce a webu farnosti. Poté komise vytvoří volební lístek s jmény kandidátů a budou vyhlášeny termíny volby (možnost volit bude nejméně dvě neděle po sobě).

Stanovy pro volbu a poslání pastorační rady naleznete vzadu na vývěsce, na farním webu farnoststrahov.cz nebo si je můžete přečíst na webu arcibiskupství pražského.

 Vše je, samozřejmě, založeno na bázi dobrovolnosti.

Děkujeme za součinnost a zapojení se do tohoto procesu pro dobro našeho farního společenství!