„Řeč P. Norberta na rozloučenou“

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Milí strahovští farníci,

k prvnímu červenci byl ustanoven jako administrátor naší farnosti P. Mikuláš Selvek, O.Praem. P. Mikuláš nastupuje v klášteře jako novicmistr, a proto po dohodě s panem opatem zároveň převezme i strahovskou farnost. Mně i nadále zůstávají farnosti Rudná a Tachlovice spolu s funkcí provizora kanonie.

Je to pro mě příležitost, abych Vám všem poděkoval, především za společenství a Vaše modlitby i pomocnou ruku. Rád bych poděkoval kaplanovi P. Gorazdovi, P. Ambrožovi, který v době koronaviru výborně plnil funkci koordinátora duchovních aktivit kláštera i farnosti, farní radě, sakristiánovi bratru Damiánovi, regenschorimu Vladimíru Roubalovi, lektorům, akolytům, ostiářům, ministrantům i zpěvákům.

Strahovskou farnost chápu jako specifickou, a to více personální než lokální. Přicházíte ze všech možných míst a vytváříte živé společenství okolo našeho opatství, což má své klady a někdy i těžkosti. Jsem proto rád, že proběhlo 1. sv. přijímání, rozeběhlo se vyučování náboženství, jsou biblické hodiny, schází se modlitební společenství, probíhá katechumenát a také mládež se začala scházet. Spolu jsme podnikli farní výlet a obnovili farního silvestra.

To, co cítím jako nedokončeno, je, jak dále s farní charitou, kdy Ing. Žák, přestože rezignoval, i nadále dotáhl její aktivity, také díky jemu. Nově by se měla doplnit farní rada, či zvolit nová. To už bude na otci Mikulášovi.

Co se týká vnějších věcí, které ovšem také patří k životu farnosti, pak jsme se spolu s klášterem podíleli finančně na rekonstrukci ozvučení baziliky a zároveň na nových zdrojích osvětlení, kterém budou úspornější a kvalita se snad také projeví. Také v rámci farnosti bude probíhat sbírka na doplnění zvonů v bazilice, kde se chceme vrátit ke stavu před světovými válkami minulého století.

Velkou výzvou pro klášter i farnost bude Jubileum 900 let od vzniku premonstrátského řádu, které bude u nás zahájeno první nedělí adventní letošního roku. Mají být požehnány nové zvony a ostatky svatého Norberta budou vystaveny během celého Jubilea pro poutníky z celé premonstrátské světové rodiny, ale také pro naše poutníky, neboť je patronem i naší vlasti. Po tomto Jubileu si připomeneme (2023) – výročí 880 let od příchodu premonstrátů na Strahov. V roce 2024 by měla na Strahově proběhnout Generální kapitula celého řádu. Vidíte, že je toho před námi poměrně dost, a já si myslím, že i tyto programy mohou počítat se zapojením farnosti a zpětně, že farnost může i nadále počítat s podporou kláštera a našeho řeholního společenství.

Vyprošuji svému nástupci a každému z Vás hojnost Božího požehnání. Ať kráčíme po Božích cestách jako náš zakladatel Svatý Norbert – HLASATEL POKOJE.

V úctě Váš P. Norbert

Zdravice P. Mikuláše, nového duchovního správce

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Milí bratři a sestry,

v neděli 28. června jsem si připomněl 18 let mého kněžského svěcení a zároveň jsem se loučil ve farnostech Milevsko, Květov a Sepekov, které jsem spravoval devět let. Kdosi mi při tom loučení řekl zajímavou myšlenku, že když mám osmnáct let kněžství, tak je to dospělost. V osmnácti se většinou odchází z domu a že já se domů – tedy na Strahov – vracím. A je to tak. Na Strahov jsem se těšil a díky pozvání pana opata Daniela k nové službě v komunitě i ve farnosti mohu v určitém smyslu pokračovat v životě s bratřími i s vámi farníky. Mnohé z vás znám ještě z dob, kdy jsem byl zde na Strahově ve formaci. Vždy jsem se sem rád vracel a teď mě těší, že můžeme opět být spolu. Moje služba od 1. 7. 2020 tedy spočívá v tom, že v rámci komunity jsem novicmistrem a zároveň vaším duchovním správcem. Chci vás všechny poprosit o modlitby a duchovní podporu a také vás ujišťuji, že na vás myslím.

Děkuji moc!

P. Mikuláš Selvek

Ohlášky – 5. neděle velikonoční

Posted Posted in Aktuality z farnosti

10.5.2020 – 5. neděle velikonoční

Dnes je 5. neděle velikonoční. V úterý oslavíme svátek posvěcení pražské katedrály, ve středu máme nezávaznou památku Panny Marie Fatimské, ve čtvrtek svátek sv. Matěje, apoštola a v sobotu svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, hlavního patrona Čech. Příští neděle bude 6. velikonoční.

Od pondělí budou v bazilice obnoveny mše svaté pro veřejnost a to v následující úpravě: ve všední dny bude mše svatá vždy ráno v 7:15 a večer v 19hod. Dosud zapsané mešní intence budou slouženy v 19hod. V neděli 17.5. budou mše svaté v 10 a v 18hod; dopoledne, v případě účasti věřících vyšší, než 100 lidí bude paralelně sloužena mše svatá na jiném místě. I z tohoto důvodu přijďte, prosíme, včas na bohoslužbu.

Při všech bohoslužbách bude nutno:
používat roušky přes ústa a nos
svaté přijímání se bude podávat pouze na ruku
bude nutno zachovat (mimo členy jedné domácnosti) rozestupy 2m

Obnovení veřejných bohoslužeb na Strahově od pondělí 11.5.2020

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Řád bohoslužeb
11.5.-7.6.2020

Milí farníci,

od pondělí 11.5.2020 jsou při dodržení předepsaných opatření opět dovoleny veřejné bohoslužby. Až do úplného uvolnění omezení počtu účastníků budou na Strahově probíhat v následujících časech:

pondělí až sobota 07:15 19:00
neděle 10:00 18:00

Příležitost ke svaté zpovědi máte vždy před večerní mší svatou v kapli Ecce homo (vpředu vlevo), příp. kdykoliv po dohodě s knězem.

Pokud by počet účastníků na nedělní dopolední mši svaté měl přesáhnout 100 lidí, bude pro věřící nad tento počet sloužena paralelně mše svatá v Letním refektáři kláštera. Informace Vám vždy podá a Vás nasměruje služba u vchodu.

Hygienická opatření, která zavazují každého účastníka bohoslužby, budou vyvěšena. Děkuji za Vaše pochopení.

I nadále máte možnost sledovat nedělní dopolední mše svaté na Strahově přes Youtube.

Těší mě, že se při bohoslužbách budeme moci opět setkávat, a přeji požehnaný mariánský měsíc!

P. Norbert Vehovský, O.Praem.

Výzva k podpoře

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Výzva k podpoře

Dvomi•Art,

která vystavovala v areálu kláštera, darovala obraz na podporu dvou spřátelených farností v Ugandě (školy a mládež) a Rwandě v době Koronaviru

Počáteční cena je stanovena na

10 000,- Kč

Přijmete-li výzvu, bude zohledněna nejvyšší cenová nabídka do 25.5. 2020
formou komentářů na FB či mailem.

Garanti výzvy:

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
&
Dvomi•Art

Pro další doplňující informace nás můžete kontaktovat: office@strahovskyklaster.cz, +420 233 107 704

Požehnané Velikonoce!

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Sestry a bratři, milí farníci,

přejeme požehnané Velikonoce!

Po dobu nouzových opatření Vás zveme k účasti na liturgii alespoň elektronicky. Přes Youtube (na adrese https://www.youtube.com/channel/UCBVgbqycLyX34Z0DpgqMsxA) přenášíme nedělní mše svaté v 10 hod. a každodenní nešpory v 18 hod. (přes velikonoční oktáv a poté každou neděli velikonoční jde o zvláštní nešpory s průvodem ke křestnímu prameni). Na stejné adrese k nim přidáváme i krátká zamyšlení nad jedním ze žalmů a několikaminutové snímky o gregoriánském chorálu.

Odkaz se snažíme vždy těsně před vysíláním umísťovat i na náš facebook (konkrétní adresa živého přenosu na youtube je známa až po jeho začátku, čili to nelze zveřejnit dříve) – https://www.facebook.com/pg/klasterStrahov/videos/)

Ať Vás Pán Bůh chrání a provází!

Svíčky do oken – Vzkříšení

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Milí farníci, uvádíme výzvu pana biskupa Wasserbauera:

 

Vážení a milí spolubratři,

na základě přání otce arcibiskupa vyzvěte, prosím, své farníky,
aby NA BÍLOU SOBOTU PO SETMĚNÍ DALI DO OKEN SVÝCH DOMŮ ROZŽATOU
SVÍCI a případně obraz či OBRÁZEK KRISTA na znamení Kristova
vzkříšení. Jedná se o starou velikonoční tradici.

Je jistě vhodné, nakolik je to možné, pozvat i ostatní k této
iniciativě, aby totiž VŠICHNI LIDÉ DOBRÉ VŮLE DALI ROZŽATOU
SVÍČKU DO OKNA na znamení naděje a vítězství života zvláště v
této nelehké době.

Píši Vám to teď před víkendem, abyste využili internetových
stránek, ohlášek, kostelních vývěsek i např. ohlášek při
nedělních streamovaných bohoslužbách.

Děkuji Vám za Vaši obětavou službu a vyprošuji Vám denně Boží
požehnání!