Ohlášky 14. 11. 2021

  • Dnes je 33. neděle v mezidobí. V pondělí máme nezávaznou památku sv. Alberta velikého, biskupa a učitele církve. V úterý dvě nezávazné památky, sv. Markéty Skotské, nebo sv. Gertudy, panny. Ve středu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve čtvrtek nezávazná památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, sobotu budeme slavit tradičně mariánsky a příští neděle bude poslední v tomto liturgickém roce, čili oslavíme slavnost Ježíše Krista Krále.
  • Minulou neděli byla sbírka na činnost charity. Vybralo se 11 674 Kč. Děkujeme za váš příspěvek.
  • V úterý v 19:00 bude opět příprava na biřmování ve farní klubovně a ve středu v 19:00 biblická hodina.
  • Ve středu se modlíme při večerní mši svaté nešpory a ve čtvrtek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá adorace ukončena kompletářem a svátostným požehnáním. Zveme vás k účasti.
  • Připomínáme změnu latinských chorálních mší, které jsou přesunuty ze čtvrtka na úterý a budeme se snažit je přenášet, podobně jako nedělní mše a nešpory, online.
  • Stále prosíme o modlitbu za našeho bratra Damiána. Děkujeme.
  • V závěru mše svaté příští neděli na Slavnost Ježíše Krista Krále bude eucharistická adorace a svátostné požehnání a při večerní mši svaté v 18:00 zazní Missa G dur Franze Schuberta v podání strahovského chrámového sboru a sboru Chorus Laneum s orchestrem a sólisty.
  • Po celý měsíc listopad lze mimořádně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce a při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.